РОЗПОЧИНАЄМО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ-ВИБИРАЄМО СВІЙ КЛАС-ВИБИРАЄМО ПРЕДМЕТ-ВИБИРАЄМО УРОК-ОПРАЦЬОВУЄМО МАТЕРІАЛ-ВИКОНУЄМО ЗАВДАННЯ

8 КЛАС ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Практичне заняття № 3. Реформи Петра І
Дата:13.03.2020

Завдання 1.
Охарактеризуйте внутрішнє становище Росії на початок правління Петра І та зробіть висновок про причини проведення реформ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.
Реформи державного управління
А) Які органи влади було створено у ході цієї реформи? _________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Б) Запишіть визначення понять:
Сенат ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Колегії ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В) Складіть сенкан до поняття «Сенат»
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3.
Реформа місцевого управління
А) Заповніть пропуски в тексті
У ______ році країна була розділена на _____ губерній на чолі з ___________________, наділеними усією повнотою судової та _________________________ влади: Московську, Інгерманландську, Київську, Смоленську, Азовську, Казанську, Архангелогородську й Сибірську.

Б) В результаті реформи місцевого управління держава була поділена на губернії. Перелічіть назви губерній
Завдання 4.
Реформа церкви
А) З якою метою було проведено реформу церкви? _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Б) Запишіть визначення поняття:
Синод ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В) Хто відіграв важливу роль у проведенні церковної реформи? ________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 5.
Військова реформа
 Яких змін зазнала російська армія у ході проведення реформи?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 6.
Перетворення у галузі культури
А) Які зміни відбулися в галузі культури
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Б) Яких перетворень зазнала  галузь культури ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 7.
Ознайомтесь з оцінкою реформ Петра І. Висловіть власне судження щодо їх значення.
ü  «Везде Петра Великого вижу, в поту, в пыли, в дыму, в пламени, и не могу себя уверить, что один везде Пётр, не многие… Итак, ежели человека богу подобного по нашему понятию найти надобно, кроме Петра Великого не обрести» (М.В. Ломоносов, «Слово похвальному Петру Великому»)

ü  Вони (реформи) були «безсистемними» і «окремими експериментами», а вся діяльність Петра це «сліпа стихійна творчість». Будівництво флоту не досягло поставлених завдань порівняно з грандіозністю затрачених коштів. (П. М. Мілюков)

ü  «Народ піднявся в дорогу, але на когось чекали, чекали на вождя, і він з’явився в особі Петра І» (С.М.Соловйов, «Погляд на історію встановлення державного порядку в Росії»)

ü  «… структура реформ і їхня послідовність були цілком обумовлені потребами, нав'язаними війною, що, теж велася досить безглуздо» (В. О. Ключевский)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 8.
Складіть хронологічний ланцюжок «Реформи Петра І»

Дата: 20.03.2020
Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до  програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми.
Домашнє завдання
1.  Повторити  відповідні параграфи
Дата _______________________  Прізвище, ім’я _______________________
І рівень (0,5 бала)

1
1. Позначте ім’я «государя всея Русі», який першим вінчався
на царствування?
а) Іван III                            б) Іван IV
в) Борис Годунов               г) Василь Шуйський


2
2 . Позначте державний орган Польщі, який обмежував владу
короля.
а) Рада        б) Кортеси   в) Сейм          г) Рейхстаг  


3
3.  Позначте ім’я останнього польського короля з династії
Ягеллонів.
а) Стефан Баторій    б) Генріх Валуа
в) Сигізмунд II          г) Сигізмунд III


4
4. Позначте ім’я засновника держави Османа.
а) Князь Сельджук   б) Князь Осман    
в) Князь Сулейман   г) Князь Селимо


5
5. Які держави увійшли до складу Речі Посполитої?
а) Литва та Польща         б) Московія та Польща
в) Литва та Московія       г) Кримське ханство та Польща


6
6. Як називалася війна Росії та Швеції у 1700—1721 рр.?
а) Шведська              б) Столітня
в) Північна                г) Південна


7
7. Судебником у Московії називали …
а) збірник  законів   б) рекомендації  для  сусідів
в) укази  царя           г) збірник  судових  рішень


8
8. Хто з названих історичних діячів отримав прізвисько
«тушинський злодій»?
а) Лжедмитрій  І                        б) Борис  Годунов
в) Василій  Шуйський               г) Лжедмитрій  II


9
9. У якому році Московська держава була проголошена Російською імперією?
а) 1654 році     б) 1666 році    в) 1701 році      г) 1721 році


10
10. Дружина Сулеймана І Пишного?
а) Фатіма     б) Роксолана       в)Оксана       г) Селіма

ІІ рівень (1 бал)
11. Дайте визначення термінів:
Опричина — _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фільварок- _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Про кого йдеться: 
Періодом  найвищого  розквіту  Османської  імперії  вважають його правління.  Він  був,  мабуть, наймогутнішим  із  турецьких  султанів  за  весь  час  існування  Османської  імперії ._________________________________________

ІІІ рівень (1,5 бала)
13. Про яку подію йдеться? Коли вона відбулась?
Проте,  як  показали  наступні  події,  підписуючи  договір,  кожна  зі  сторін  вкладала  в  нього  свій  зміст:  московський  цар  вважав,  що  Україна  стає  залежною  від  нього,  українці  ж  розраховували  на  широку  державну  автономію,  близьку  до  незалежності.__________________________________                                                           
14.  Установіть відповідність
1) Вищий прошарок феодального суспільства в Російській державі
а) Бояри
2) Союз православної та католицької церков
б) Люблінська унія
3) Назва договору про державний союз Польщі та Литви
в) Берестейська унія
4) Період історії Московського царства з 1604 року до 1613 року
г) Смута
5) Безкоштовна примусова праця залежних селян-землеробів у господарстві феодала
д) Панщина
1.____ 2.____ 3.____ 4.____  5.____
IV рівень (2 бали)
15.  Чим було зумовлено послаблення Речі Посполитої і Османської імперії та піднесення Московської держави у XVII—XVIIІ ст.?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема:Просвітництво і промислова революція.
Дата:27.03.2020
Мета: скласти уявлення учнів про епоху Просвітництва; з'ясувати причини, перебіг і наслідки промислової революції; розвивати вміння учнів здобувати нові знання, використовуючи декілька джерел інформації, виховувати повагу до думок і позицій однокласників.
Хід уроку
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Бесіда (на актуалізацію опорних знань)
1. Якими були основні ідеї гуманістів?
2. Які процеси вжитті церкви відбувалися напередодні епохи Просвітництва?
3. Що таке мануфактура?
4. Які технічні винаходи були здійснені в попередні століття?
1. Початок епохи Просвітництва с. 178
Робота з термінами та поняттями
   Просвітництво — широка ідейна течія, яка відображала антифеодальні, антиабсолютистські настрої освіченої частини населення у другій половині XVII — XVIII ст. Представники цієї течії (учені, філософи, письменники) вважали метою суспільства людське щастя, шлях до якого — перебудова суспільства відповідно до розуму; були прихильниками теорії природного права.
2. Природа людини і природне право с. 779
3. Просвітництво і церква с.179
4. Освіта. Енциклопедисти с. 779
5. Громадська думка. Масони с. 180
6. Театри, концерти, виставки с 181
7. Бароко, класицизм, рококо, неокласицизм с. 182
8. Ідеї Просвітництва в літературі с. 184
9. Іммануїл Кант с 184
10. Почуття проти розуму с 185
11. Зміни у повсякденному житті с. 186
12. Передумови й початок промислової революції с. 187
13. Наслідки промислової революції с. 189
14. Адам Сміт с. 190
ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Фронтальне опитування
1. Назвіть хронологічні межі епохи Просвітництва.
2. Назвіть провідну ідею епохи Просвітництва.
3. Що нового з'явилося у сфері передання інформації в епоху Просвітництва?
4. Що таке природні права людини?
5. Чи можна стверджувати, що в епоху Просвітництва людина будувала своє життя винятково за законами розуму?
6. Які нові мистецькі стилі з'явилися в епоху Просвітництва?
7. Кого називали енциклопедистами?
8. Назвіть видатних письменників епохи Просвітництва.
9. Що таке промислова революція?
10. Назвіть основні відмінності між фабрикою та мануфактурою.
11. Які зміни відбулися в аграрному виробництві?
12. Які технічні винаходи дали змогу здійснити промислову революцію?
13. Що зумовило появу політекономії?
14. Назвіть основні положення економічного вчення А. Сміта.
Запитання для дискусії
1. Чому наприкінці XVIII ст. ідеї просвітителів переживали кризу? Спробуйте з'ясувати їхні основні недоліки.
2. Яке значення мала епоха Просвітництва в історії Європи?
3. Чи можна стверджувати, що промислова революція — це лише результат технічних змін?
ПІДСУМКИ
• XVIII ст. називають епохою Просвітництва. Просвітництво — це явище, що торкнулося всіх сфер життя суспільства — політики, релігії, виховання, освіти, науки, техніки, мистецтва і літератури. Просвітителі виступали за зміни й оновлення. Культура епохи інтернаціональна, але має свої особливості в кожній країні. Ідеї Просвітництва дали могутній поштовх розвитку науки.
• Наприкінці XVIII ст. в Англії розпочалася промислова революція. ЇЇ передумовами були аграрна революція і технічні досягнення, найважливішим з яких стала поява парової машини.
• Англія перетворилася на одну з найрозвиненіших країн світу. Її стали називати «майстернею світу». Промислова перевага над іншими країнами дозволила Англії перебрати першість і в торгівлі. Англійці опанували морські торговельні шляхи, створили могутню імперію з величезними колоніальними володіннями.
• Промислова революція призвела до суттєвих соціальних змін. Провідними верствами суспільства стали підприємці та наймані робітники.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацюйте § 22 підручника.


Тема:«Освічений абсолютизм». Володіння австрійських Габсбургів. Королівство Пруссія.
Дата: 10.04.2020 (09.04.2020- перша школа)
Мета: сформувати уявлення учнів про Австрійську імперію, Прусське королівство; створити умови для розуміння характерних рис прусського та австрійського абсолютизму; розглянути становище народів у складі Австрійської імперії; встановити зв'язок між «освіченим абсолютизмом» та національними проблемами в Австрійській імперії; охарактеризувати реформи Марії Терезії та Йосипа II; розвивати вміння порівнювати політику Фрідріха II і Марії Терезії та Йосипа II і висловлювати власну думку про «освічений абсолютизм».
Хід уроку
Завдання
Знайдіть помилки в тексті.
1. Промисловий переворот дав поштовх розвитку науки та техніки. Він охопив передусім вугільну промисловість. Розвиток промислового виробництва вимагав створення нового двигуна. Він був зроблений механіком Дж. Уаттом. Наступним кроком було будівництво пароплава Робертом Фултоном.
2. У 1747 р. паризький видавець А. Бретон доручив відомому французькому письменнику та філософу Ж. Ж. Руссо скласти «Енциклопедію». Після видання перших томів книги на співробітників посипалися доноси, а після сьомого тому вона виходила вже таємно. До 1780 р. було створено 35 томів «Енциклопедії».
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
План
1. Просвітництво та абсолютизм, с.192
2. Імперія Габсбургів у другій половині XVII ст. . «Освічений абсолютизм» Марії Терезії та Йосипа II. с. 192-195
4. Створення Прусського королівства,  Пруссія під час правління Фрідріха II Великого, с.195-198
5. Російська імперія 18 ст. 198-201
                Завдання Знайдіть зайве слово.
1. Священна Римська імперія, Йосип II, Відень, Варшава, Марія Терезія, Габсбурги.
2. Бранденбург, Пруссія, Фрідріх II, Гогенцоллерни, Берлін, Бурбони.
Робота з контурною картою
Позначте на контурній карті: кордони імперії Габсбургів наприкінці XVIII ст.; кордони Пруссії часів Фрідріха II Великого; землі, що входили до складу імперії Габсбургів (підпишіть їх); столицю Австрії та столицю Пруссії (підпишіть їх).
Робота з документом
Прочитайте текст та дайте відповіді на запитання.
Перший поділ Польщі, незважаючи на протидію Росії, був здійснений згідно з договором між Австрією, Пруссією та Росією, підписаним 5 червня 1772 р. Існував таємний протокол до нього, в якому зазначалося:
«З огляду на необхідність усунути все, що може оживити пам’ять про існування Польського королівства... високі договірні сторони погодились... ніколи не вводити до своїх титулів, у назву або навіть вказівку на назву Польського королівства».
1. Чому держави, що поділили польські землі, прийняли такий документ?
2. Чому протокол був таємним?
3. Які наслідки для Польщі мав цей документ?
                      Період XVIII ст. став добою «освіченого абсолютизму». Становлення імперії Габсбургів та Пруссії проходило під гаслом Просвітництва, але в інтересах абсолютизму.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Опрацюйте текст § 23.

2. Складіть два запитання за вивченою темою.


Тема. Міжнародні відносини XVIII ст
Дата:17.04.2020 (16.04.2020- перша школа)
Мета: дати уявлення про характер міжнародних відносин, розкрити їх
особливості в XVIII ст, сформувати уявлення про події та наслідки основних
війн в Європі; розвивати вміння роботи з історичними текстами, з історичними
документами, над формуванням навичок з виявлення причинно-наслідкових
зв’язків, вміння аналізувати історичну інформацію,робити висновки;
виховувати інтерес до історії.
ХІД УРОКУ

Історичний диктант
1.Марія-Терезія та Йосип ІІ проводили реформи в дусі…
2.Австрійською імперією правила династія…
3.Найсильнішими німецькими державами були…
4.Прагматична санкція – це…
5. Народи, об’єднані під владою австрійських Габсбургів…
6.Марія Терезія здійснила реформи…
7.У 1781 р. Йосип ІІ скасував ….
9.Прусія увійшла до числа великих держав за часів прусського короля…
10.Золотим віком російського дворянства називали царювання….
11.Найбільше селянське повстання за царювання Катерини ІІ очолив…
12. Територіальні придбання, які здійснила Росія у другій половині XVIII ст…
ІІІ. Опрацювання нового навчального матеріалу
Війни першої третини XVIII ст.
             Перша чверть XVIII ст. відзначилася серією війн, які значно
змінили політичну карту Європи: війна за іспанську спадщину 1701—1714 рр.,
Північна війна 1700—1721 рр., іспано-австрійська війна 1715—1717 рр.
Робота з картою
       За  допомогою карти «Держави Європи XVIIІ ст.»
відповісти на запитання.
1.Які держави втратили свої позиції у міжнародній політиці на початку
XVIIІ ст.
2.Яка держава посилила свою могутність у XVIIІ ст.
Війна за іспанську спадщину 1701—1714 рр.
Уч и т е л ь. 1706  р. під  Турином  французи  зазнали  нищівної  поразки.
 1709 р.  біля  селища  Мальплаке  французи  знову  зазнали  поразки. 
Війна  завершилася  підписанням  Утрехтського (1713 р.)  та Раштадтського
(1714 р.) мирних договорів. Австрія стала найбільш могутньою державою
континентальної Європи, а Англія зміцнила свої позиції на морях.
Запитання. Якими були результати війни за іспанську спадщину 1701-1714 рр.?
Формування системи рівноваги в міжнародних відносинах
Робота з підручником
Завдання. Опрацюйте відповідний параграф за темою та заповніть у зошиті таблицю «Цілі провідних
держав Європи у міжнародних відносинах XVIII ст.»
Франція
Англія
Австрія
Пруссія
Росія
Семилітня війна (1756–1763 рр.)
    Вирішальна битва біля Кунерсдорфа (1759 р.) завершилася розгромом
армії Фрідріха II, а сам король ледве уникнув полону. У вересні 1760 р.

російські війська вступили до Берліна, а у 1761 р. здобули добре укріплену
фортецю Кольберг.
Робота з документом –
Фрідріх II про одну з битв Семилітньої війни «Я нещасний від того, що досі
живий. Із армії в 48 тис. воїнів у мене не залишається і 3 тисяч. Коли я кажу це,
все втікає, її у мене немає, вже немає більше влади над цими людьми… У мене
немає більше ніяких засобів, і, щиро кажучи, я вважаю все втраченим.»
1. Коли ці слова були сказані Фрідріхом II? 2. Чим був викликаний такий
відчай?
                                    
              10 лютого 1763 р. був підписаний Паризький мирний договір. Згідно з
його умовами: - Англія закріпила за собою Канаду й більшість придбань в
Індії, а також іспанську Флориду; - Франція повернула собі Мартініку і
Гваделупу; - Іспанія — Кубу, Філіппіни.
15 лютого 1763 року укладається Губертусбургский мирний договір між
Королівством Пруссією, Австрійською монархією та Саксонією.
Поділи Речі Посполитої (опрацювати самостійно)
– «І поділ Речі Посполитої»
– «ІІ поділ Речі Посполитої»
– «ІІІ поділ Речі Посполитої»

Назва
Дата
Результати
НаслідкиІ поділ
1772 р.
Австрія відійшла до Галичини;Східна
Білорусія – до Росії,Західна Прусія –
до Прусського королівства


ІІ поділ
1793 р.
Правобережна Україна відійшла до

Росії


Унаслідок  трьох 
поділів  державну 
самостійність
 Польщі  було 
ліквідовано


ІІІ поділ

1795 р.
Росія  отримала  Західну  Білорусію, 

Західну  Волинь, 
Литву  й  Курляндію;  Австрія  — 
Краківську,  Сандомирську  та 
Люблінську  області,  а  Пруссія  — 
інші  землі  разом  із  Варшавою. 

Війни з Османською імперією
Самостійна робота з підручником .
Завдання. Опрацюйте матеріал підручника і складіть хронологічну
таблицю «Російсько-турецькі війни XVIII ст. »
Беіда за запитаннями (усно)
1. Які колись могутні держави Європи на початок XVIII ст. втратили свій вплив
на європейську політику?
2. Коли було підписано Утрехтський договір?
3. Протистояння між якими державами Європи зберігало баланс сил у продовж
XVIII ст.?
4. Яка війна перетворила Росію на вагомий чинник європейської політики?
5. Скільки поділів Речі Посполитої відбулося у XVIII ст.?
6. Які держави у війнах з Османською імперією збільшили свої територіальні
володіння?
7. Чому міжнародні відносини XVIII ст. називають балансом сил?
8. Яких головних цілей прагнула досягти Англія у війнах XVIII ст.?
9. Що врятувало короля Пруссії Фрідріха II від повної поразки в Семилітній
війні?
V. Домашнє завдання
1. Опрацювати параграф 24.Тема. Англійські колонії у Північній Америці. Війна за незалежність (1775 – 1783 рр.). Утворення США
Дата: 24.04.2020(23.04.2020 – для першої школи )
Мета: з'ясувати, як відбувалася колонізація Англією узбережжя Північної Америки; скласти уявлення учнів про життя колоній, здобуття незалежності США, відмінності цієї держави від європейських; продовжувати формувати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичний матеріал; виховувати учнів у дусі ідеалів демократії.

Хід уроку

I.            Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань учнів.
1.     Співвіднесіть дати та події.
Дата
1        1700 – 1721 рр.
2        1713 р.
3        1759 р.
4        1794 р.
5        1768 – 1774 рр.
Події
А повстання Тадеуша Костюшка
Б Російсько-турецька війна
В Північна війна
Г битва біля Кунерсдорфа
Д Раштадтський мирний договір
Е Уртрехтський мирний договір

2.     Закресліть зайве слово та словосполучення та складіть речення.
А. 1701 р., імператор Карл ІІ, заповіт, війна, престол, мирний договір, Філіпп Анжуйський.
Б. коаліція, конфлікт, переважна більшість, суперництво, 18 століття, думка, характер.
В. Росія, війна, поразка, сім років, участь, виявити, конфлікт, європейська політика, чинник.
3. Доповніть речення.
·        До повстання Тадеуша Костюшка призвели…
·        Семилітня війна розгорнулася між…
·        Вирішальна битва у Семилітній війні відбулася…
          Кючук-Кайнарджийський мир передбачав…
Вивчення нового матеріалу.
1.     Робота з таблицею.
·        Користуючись текстом підручника заповніть таблицю «Створення американських колоній Англії»
Створення американських колоній Англії
Причини

Характер

Поселення

Засновники

2.     Робота в парах.
·        Опрацюйте текст підручника та заповніть порівняльну таблицю «Соціально-економічний та політичний розвиток колоній».
Критерії
Південні колонії
Північні колонії3.Нація – це стійка соціально-економічна спільність людей, що характеризується спільною територією, культурою, мовою, традиціями, сталими економічними зв’язками.
З часом у колоністів склалися своєрідні спільні культура і побут, відмінні від європейських. Спільною мовою стала англійська. Переважна більшість колоністів визнала свою національну належність за новою батьківщиною. Великим наставником юного американського капіталізму називали Бенджаміна Франкліна (1706 – 1790 рр.).
Оскільки колонії ставали все багатшими та багатолюдними, їх все складніше було утримувати в економічній залежності. Ситуація змінилася після Семилітньої війни. Англійський парламент запровадив гербовий збір, згідно з яким усі документи в колонії треба було оформлювати в англійських чиновників на спеціальному гербовому папері. Це спричинило хвилю невдоволення. Гербовий збір скасували, але не на довго. Колоністи відмовилися сплачувати будь-які податки під гаслом «Жодного податку без представництва». Офіційним приводом до війни стало так зване «Бостонське чаювання» 1773 р.
·        Опрацюйте текст підручника та виконайте завдання.
Скласти план з 5-6 пунктів питальних речень.
Скласти план до тексту з 5-6 пунктів-заголовків.
Скласти 6 запитань до тексту підручника.
       Виписати хронологію подій.
1774 р. – Перший континентальний конгрес.
1775 р. – Другий континентальний конгрес.
1776 р. – проголошення у Віргінії Декларації незалежності.
1776 р. 4 липня – ухвалення Декларації незалежності. Утворення США.
1776 р., серпень – захоплення англійцями Нью-Йорка та Філадельфії.
1777 р. – битва поблизу Саратоги.
1781 р. – битва під Йорктауном, капітуляція англійського армії
1783 р., 3 вересня – Версальський мир.
3.     Робота з історичною картою
·        Випишіть назви англійських колоній в Америці;
·        Покажіть та назвіть місця найважливіших битв;
·        Прокоментуйте дії англійських та американських військ.
·        Покажіть кордон США з 1783 р.
4.     Робота з текстом підручника
1777 р. – «Статті Конфедерації» (перша Конституція США).
1787 р., 17 вересня – підписання Конституції США.
1791 р. – затверджено Білль про права.
1777 р., 14 червня – затверджено національний прапор США.
1782 р. – герб.
1931 р. – гімн.
Хронологічні задачі.
1)    Обчисліть, яку річницю незалежності святкуватимуть США у 2018 р.
2)    Обчисліть, на скільки років Конституція США старша від Конституції України.
3)    Обчисліть, на скільки років національний прапор США старший від національного прапору України.
1.     Практична робота.
Проаналізувати Декларацію США і встановити, які ідеї просвітництва  в ній відображено
Домашнє завдання.

1)    Опрацювати § 25 підручника.


Практичне заняття: позначити на контурній карті нові держави (зокрема США) й територіальні надбання/ втрати Великої Британії, Пруссії, Австрійської монархії, Російської імперії в другій половині  XVIII  століття.
Дата: 30.04.2020

Мета: визначити роль та значення  держав на європейській арені в другій половині 18 ст.; визначити перерозподіл території  залежних країн; продовжувати удосконалювати вміння працювати з контурною картою та атласом.
Тема: урок контролю та корекції  навчальних досягнень учнів із розділу « Епоха Просвітництва».
Дата: 15.05.2020 (07.05.2020 – для першої школи).
Мета: оцінити навчальні досягнення учнів, набуті під час вивчення розділу V «Епоха просвітництва».

(24 запитання по 0,5 бала)

Запитання 1
Батьківщиною Просвітництва вважається

варіанти відповідей

США


Франція

Англія


Німеччина
Запитання 2
Кого з названих осіб називали "коронований філософ"?
варіанти відповідей

Фрідріх Вільгельм I
  


Фрідріх I

  

Фрідріх Вільгельм II
  


Фрідріх II
Запитання 3
Період правління якого монарха називали «золотим віком» Російської імперії? 
варіанти відповідей

Єлизавети Петрівни
  


Анни Іванівни

  

Катерини II Петра III
Запитання 4
Яка територія, що входила до володінь австрійських Габсбургів, була захоплена Пруссією за правління короля Фрідріха ІІ?
варіанти відповідей

Сілезія
  


Бранденбург
  

Чехія  Баварія
Запитання 5
Між якими групами точилася боротьба за владу у період Просвітництва?
варіанти відповідей

між селянами та робітниками  між церквою та монархом
  

між дворянами та буржуазією
  


між бідними та багатими
Запитання 6
Як називалися великі землеробські господарства в англійських колоніях?
варіанти відповідей

Фазенди
  
Мануфактури

 Фільварки


 Плантації

Запитання 7
Назвіть трьох французьких мислителів, філософів епохи Просвітництва.
варіанти відповідей

Д. Дідро
  
 Д. Локк


 Ш. Монтеск'є

Й. Гете

 Ж.-Ж. Руссо


 Вольтер

Запитання 8
Як називалися великі землеробські господарства в англійських колоніях?
варіанти відповідей

Фазенди
  


Мануфактури


 Фільварки Плантації
Запитання 9
Коли північноамериканські колонії Англії проголосили Декларацію незалежності? 
варіанти відповідей

 1774 р.
  


1776 р.
  

1781 р.
  


1783 р.
Запитання 10
Установіть відповідність між іменем філософа епохи Просвітництва та назвою його твору:
1. Шарль Луї-Монтеск'є
2. Жан-Жак Руссо
3. Вольтер
4. Іммануїл Кант
а) "Філософські листи"
б) "Про дух законів"
в) "Критика чистого розуму"
г) "Сповідь"
варіанти відповідей

1 - г, 2 - а, 3 - б, 4 - в


1 - в, 2 - а, 3 - г, 4 - б

1 - а, 2 - в, 3 - г, 4 - б


1 - б, 2 - г, 3 - б, 4 - а
Запитання 11
У другій половині 18 століття ослаблена постійними шляхетськими чварами Польська держава стала об'єктом втручання могутніх сусідів - ...
варіанти відповідей

Австрії


Пруссії

Росії


Франції

Англії


США
Запитання 12
В якому році відбувся перший поділ Польщі?
варіанти відповідей

1772р.


1793р.

1794р.


1795р.
Запитання 13
В якому році відбувся другий поділ Польщі?
варіанти відповідей

1772р.


1793р.

1794р.


1795р.
Запитання 14
В якому році відбувся третій поділ Польщі?
варіанти відповідей

1772р.


1793р.

1794р.


1795р.
Запитання 15
Оберіть хронологічні рамки російсько-турецької війни.
варіанти відповідей

1768-1774рр.


1768-1772рр.

1772-1794рр.


1756-1763рр.
Запитання 16
Оберіть хронологічні рамки Семилітньої війни.
варіанти відповідей

1768-1774рр.


1768-1772рр.

1772-1794рр.


1756-1763рр.
Запитання 17
В якому році була прийнята Конституція США?
варіанти відповідей

1780р


1785р.

1787р.


1795р


Запитання 18
В якому році Конституція США була доповнена гарантіями демократичних свобод - Біллем про права ?
варіанти відповідей

1780р


1785р.

1787р.


1789р.
Запитання 19
Хто з названих осіб став першим королем Пруссії?
варіанти відповідей

Фрідріх Вільгельм І


Фрідріх Вільгельм ІІ

Фрідріх І


Фрідріх ІІ
Запитання 20
Який документ давав право Марії Терезії посісти австрійський престол?
варіанти відповідей

Прагматична санкція


Білль про права

Велика ремонстрація


Золота булла
Запитання 21
Широка ідейна течія, яка відображала антифеодальні, антиабсолютистські настрої освіченої частини населення у ІІ половині 17-18 ст. Представники цієї течії вважали метою суспільства людське щастя, шлях до якого - переустрій суспільства відповідно до розуму; були прихильниками теорії природного права. Про яку течію йде мова?
варіанти відповідей

Просвітництво


Секуляризація

Гуманізм


Відродження

Запитання 22
Який винахіднк створив парову машину?
варіанти відповідей

Е.Картрайт


І.Кант

Дж.Уатт


Дж.Стефенсон
Запитання 23
Серед мислителів епохи Просвітництва виділяються французькі філософи :
варіанти відповідей

Ш. Монтеск'є


І.Ньютон

Й. Гете


Д. Локк


Запитання 24
Який період в історії Європи названий добою Просвітництва?

варіанти відповідей

XV ст.


XVI ст.

XVII ст.


XVIII ст.Тема: Китай та Японія в XVI—XVIII ст.
Дата: 22.05.2020 ( 14.05.2020 – для першої школи)
Мета: розкрити особливості розвитку Китаю та Японії, познайомити учнів із досягненнями китайської та японської культур, показати їхнє значення для світової історії, культури; продовжити формування вмінь працювати з картою, текстом підручника, історичним джерелом; сприяти розвитку в учнів образного мислення, творчого підходу до виконання завдання.
Хід уроку
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Бесіда (на актуалізацію опорних знань)
1. Кого в Китаї називали Сином Неба?
2. Яких успіхів у розвитку науки і техніки було досягнуто в середньовічному Китаї?
1. Особливості розвитку країн Сходу. Цивілізації Сходу с.225
2. Економічне й політичне становище Китаю с.228
3. Проникнення європейців до Китаю с.229
4. Селянська війна 1628—1645 рр. Повалення династії Мін і початок правління династії Цин с 230
Робота з документом
Китайський чиновник про становище в Китаї напередодні селянської війни
В окрузі Яньань протягом року не було дощів. У серпні-вересні народ у містах їв полин, у жовтні стали їсти кору з дерев, на кінець року всю кору було обдерто — почали їсти крейду. Через кілька днів розпухав живіт, люди падали та були приречені на смерть... В усіх повітах за містом викопано великі ями, у кожній із яких ховають по декілька сотень осіб.
Запитання до документа
Визначте за цим свідченням одну з причин селянської війни.
5. «Закриття» Китаю с.232
6. Розвиток ремесел і науки. Винаходи с.232
7. Образотворче мистецтво с.233
8. Японія в XVI ст. с.233
Робота з термінами та поняттями
Синтоїзм, або Синто (шлях богів) — дуже давня язичницька релігія, яка передбачала вірування у добрих і злих духів, а також обряди, за допомогою яких японці намагалися умилостивити духів.
9. Сьогунат Токугави. «Закриття» країни с.236
ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Експрес-опитування
1. Назвіть основні цивілізації Сходу.
2. Які події засвідчували занепад династії Мін?
3. Яка подія сприяла зміні династії Мін на династію Цин у Китаї?
4. Коли європейці знайшли морський шлях до Китаю?
5. Яким був внесок Китаю до світової культури?
6. Яку роль у розвитку Китаю відіграла селянська війна 1628—1645 рр.?
7. Як була влаштована система управління Китаю за часів імперії Мін?
8. Коли відбулося «закриття» Китаю для європейців?
9. Із яким станом європейського суспільства схожі самураї?
10. Хто такий сьогун? Коли в Японії був установлений сьогунат Токугави?
11. Чому Японія зазнала поразки у війні з Кореєю?
12. У чому сутність феномену влади як власності? Яку роль відігравала приватна власність у цивілізаціях?
13. Чому громада стала основою цивілізацій Сходу?
14. Якими засобами зміцнювалася влада сьогуна в Японії?
15. Чому правителі Китаю та Японії пішли на «закриття» своїх країн для європейців?
Запитання для дискусії
1. У чому проявлявся вплив країн Сходу на Європу в XVII—XVIII ст.? Яким чином відбулося проникнення європейців у країни Сходу?
2. Порівняйте владу імператора династії Цин, сьогуна Японії з владою європейських правителів. Відповідь подайте у вигляді таблиці.
ПІДСУМКИ
• У ранній Новий час цивілізації Сходу, на відміну від європейської, продовжували розвиватися у своєму традиційному руслі. У середині XVII ст. у Китаї відбулася зміна династії в результаті селянської війни і навали маньчжурських племен. Культура Китаю розвивалась у межах тих традицій, що сформувалися за часів існування китайської цивілізації. Натомість у XVI—XVII ст. китайські митці виходили за межі традиційних канонів: їх почала цікавити людська особистість. На початку Нового часу Японія була роздроблена на кілька сотень князівств. Влада імператора була формальною. У XVI ст. в країні стали помітними процеси централізації, які завершилися об'єднанням країни під деспотичною владою сьогуна з роду Токугава.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацюйте § 27 підручника.


Тема:Індія і Персія в XVI—XVIII ст.
Дата: 22.05.2020( 21.05.2020)
Мета: сформувати уявлення учнів про Індію та Персію в Новий час; створити умови для розуміння особливостей розвитку індійського та перського суспільства; розглянути основні здобутки культури, релігії Індії та Персії в цей період; установити зв'язок між появою європейців та змінами в житті Індії; охарактеризувати вплив культури країн Сходу на європейську культуру; розвивати вміння порівнювати європейську та східні цивілізації.
Хід уроку
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Держава Великих Моголів с.238
Постать в історії
Акбар був одним із найвидатніших імператорів Індії. За його правління імперія Великих Моголів досягла найвищої могутності. У 1561 р., коли Акбару виповнилося 18 років, він розпочав підкорення Індостану. Землі тих племен, які чинили опір, безжалісно спустошував, а тим, хто підкорювався, дозволяв зберігати місцеве самоуправління за умови сплати щорічної данини. Унаслідок таких дій створив величезну імперію. Одним із найвизначніших досягнень Акбара була адміністративна реформа, у результаті якої він створив міцну централізовану систему управління. Будучи неписьменним, Акбар сприяв розвитку науки та культури, хоча сам до кінця життя був неписьменним.
Правління Акбара було встановлене жорстокими методами, але, як вважають історики, він став взірцем для майбутніх правителів імперії.
2. Устрій держави Великих Моголів та її розвиток с 239
3. Європейці в Індії с.240
4. Розвиток культури с.241
5. Перське царство с.247
6. Культура Персії с.243
Цікаво знати
Художники Заходу і Сходу мали різні смаки. У той час як європейських майстрів цікавило точне відновлення образу, пейзажу, то майстри Сходу шукали вищу гармонію у поєднанні кольорів, ліній, самій композиції. Мусульманин чекав від картини не правду життя, а неземну красу. Разом із тим в іранській мініатюрі все зображене має символічне значення. Символізм перетворював картину на образний вірш.

Бесіда
1. Коли Бабур завоював Індію?
2. Назвіть причини релігійної реформи Акбара.
3. Коли європейці віднайшли морський шлях до Індії?
4. Які здобутки індійської культури за часів імперії Великих Моголів ви знаєте?
5. Яку внутрішню політику провадив шах Акбар?
6. Що зумовило занепад імперії Великих Моголів?
7. Як була утворена держава Сефевидів?
8. Які реформи були проведені Аббасом І? Який їх результат?
9. Чим уславився Надір-хан?
10. Які нові архітектурні риси мала збудована столиця Сефевидів Ісфахан?
11. Як ви гадаєте, чому шах Ісмаїл у разі небезпеки ховав у печері майстра Бехзада? Визначте основні риси перської мініатюри.
Письмове завдання
1. Заповніть таблицю «Досягнення індійської та іранської культур у XVI— XVII ст.» за самостійно вибраними критеріями.
КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ
ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ
ІНДІЯ
ПЕРСІЯ
2. Складіть історичний портрет Бабура або Аббаса І (на вибір).

• Індія була однією з найбагатших країн Азії. У XVI ст. вона зазнала чергової навали завойовників — моголів, які створили імперію Великих Моголів. Імперія проіснувала до початку XVIII ст. Її розпад збігся з процесом активного проникнення англійців, які поступово перетворювали Індію на свою найбільшу і найбагатшу колонію.
• Культура Індії доби Великих Моголів поєднала в собі елементи й традиції індійської, перської, середньоазійської, арабської культур і залишила нащадкам пам'ятки неповторної краси.
• Головним суперником османів на Сході стала Персія, у якій правила династія Сефевидів. Вершини своєї могутності Сефевидський Іран досяг за часів Аббаса І. Наприкінці XVII ст. Персія припинила свій розвиток і стала швидко занепадати.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Опрацюйте § 28 підручника.

2. Підготуйтеся до узагальнення й тематичного оцінювання за розділом «Східний світ у XVI—XVIII ст.».
Узагальнення до курсу: «Ранній Новий час в історії людства».
Дата: 29.05.2020 (28.05.2020 – для першої шоли)
Мета: повторити, закріпити й узагальнити матеріал теми, розвивати вміння, навички, які формувалися на уроках теми; виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.
Хід уроку
I• Упродовж року ми вивчали три століття світової історії. Це була доба великих змін ужитті людей та їхньому світогляді. Завдяки великим географічним відкриттям кордони світу, відомого європейцям, значно розширилися. Нові торговельні, політичні, культурні зв'язки пролягли через океани, з'єднуючи континенти.
• Виникли нові релігійні напрямки, які тепер по-іншому визначали місце церкви в суспільстві, відносини людини з Богом та відповідальність людини за свою долю. Такі віровчення були необхідними для формування новоєвропейської цивілізації.
• Економічною основою нової цивілізації стали капіталістичні суспільні відносини. Вона спричинила і зміни в структурі суспільства. Людину почали шанувати не стільки за її походження, скільки за підприємливість, працьовитість, знання. Формувався новий тип — людина, яка прагнула дізнатися про все сама, своїм розумом, яка брала під сумнів незаперечні істини та авторитети. Ця жага до пізнання всесвіту стала поштовхом до великих наукових відкриттів, здійснених у ранній Новий час. Унаслідок цих відкриттів людство переконалося в можливості пізнання світу та його законів. Людина почала вірити в силу науки. Так формувалася найважливіша передумова майбутнього поступу людства — віра в науку як силу, що пізнає закони світу і сприяє технічному прогресу. Потреби виробництва і розвиток науки стимулювали прогрес у розвитку знарядь праці. Ручні знаряддя праці замінювалися машинними. Ремісничу майстерню заступила спершу мануфактура, а потім фабрика. Нові суспільні відносини поступово затвердились і в сільському господарстві.
• Змінилась і політична карта світу. Виникли нові держави. Карта Європи стала більше нагадувати сучасну.
• Більшість населення, як і раніше, жила в селах, працювала на землі. Однак промислова революція дуже швидко все змінила. Формування індустріальної цивілізації стало основним змістом наступного періоду світової історії.

Клас: 8

Дата: 18.01.2021

Тема. Англія у 16 ст. Англійська революція

Вивчення нового матеріалу

 

1.Зміни в житті країни

 

У XVI ст. Англія стала невеликою за територією країною. Розміщуючись на Британських островах, вона не володіла всією їх територією — володіння Англії в Ірландії були незначними, Шотландія також не входила до її складу.

Населення Англії на початку XVI ст. налічувало близько 3 млн осіб, а наприкінці століття збільшилося до 4 млн жителів (не враховуючи Шотландію). На початку XVI ст. у містах проживало не більше ніж 10 % населення Англії, а наприкінці століття кількість городян зросла до 20 %.

Англія була аграрною країною. Земля належала дворянам-землевласникам і королю. Більшість селян власної землі не мала, а за користування нею сплачувала грошову ренту.      

1)  Зміни в економіці

У XVI ст. Англія була невеликою за територією країною. Володіння її в Ірландії були незначними, Шотландія не входила до її складу. Населення складало 3 млн чоловік близько 10%.

Англія, як і інші країни Європи, постраждала від «революції цін». Підвищення цін призвело до того, що селяни втратили власні ділянки і перетворилися на жебраків. Разом із тим в Англії швидкими темпами стало розвиватися мануфактурне виробництво у провідних галузях. У декілька разів зросло виробництво металів, країна повністю забезпечувала себе вугіллям і почала продавати його за кордон, будівництво кораблів надавало Англії необхідну кількість військових, торговельних та рибальських суден. Але основною галуззю промисловості стало виробництво сукна. Замість вовни Англія почала вивозити до інших країн вовняне сукно. Невдовзі сукно становило 80 % загального англійського експорту, а збільшення попиту на нього привело до поширення мануфактурного виробництва.

Великі географічні відкриття змінили торговельні шляхи, й Англія опинилася на перехресті торговельних шляхів із Північної Європи до Середземномор’я, з Європи та Америки. Це сприяло розвитку англійської торгівлі — збагачувалося купецтво й зростали міста, розвивалися порти. Портом міжнародного значення став Лондон. Торгівля була небезпечною справою — бурі та пірати створювали небезпеку втрати товарів і навіть загибелі. У XVI ст. для зменшення ризику купці почали об’єднуватися в акціонерні компанії. Вони об’єднували свої капітали, ставали акціонерами компанії та отримували прибутки відповідно до власного внеску. Однією з найбільших торговельних акціонерних компаній стала Ост-Індська компанія, яка зосередила у своїх руках торгівлю з Африкою та Індією.

На початку XVI ст. сільське господарство Англії зазнало суттєвих змін. Попит на англійську вовну значно збільшився як в Англії, так і за кордоном. Землевласники зайнялися розведенням овець, часто за рахунок рільництва. Лендлорди (так називали цих землевласників) почали перетворювати землі у своїх володіннях на пасовиська для овець. Збільшуючи площі пасовиськ, власники зганяли селян із земель та огороджували їх. Цей процес дістав назву «огороджування». Вовна перетворилася на головне багатство країни. Огороджування призвело до зменшення вирощування пшениці, і невдовзі Англія почала завозити пшеницю із-за кордону. У XVI ст. розпочався процес аграрного перевороту — встановлення ринкових відносин у сільському господарстві.

Робота з термінами і поняттями: (запишіть у словники)

Компанія – підприємство, засноване на панівній участі учасників.

Акціонерна компанія – колективна форма підприємництва, за якою з метою розширення підприємств створюються товариства (компанії), що об’єднують індивідуальні капітали пайщиків-акціонерів.

Аграрна революція – зміни в сільському господарстві, основним змістом є встановлення капіталістичних ринкових відносин.

Обгороджування – насильницьке позбавлення селян землі, яку землевласники потім обгороджували.

Англійська церква – державна церква у Великій Британії, утворена в країні в XVI ст. внаслідок Реформації. З усіх протестантських церков найближча до католицької.

 

Економіка Англії

Галузь

Характеристика

Промисловість

Розвиток суконного виробництва — мануфактури — основний товар експорту. Кораблебудування. Металургія

Сільське господарство

Розвиток зернового господарства, м’ясо-молочного скотарства та вівчарства. Огороджування. Увезення зерна до Англії

Торгівля

Виникнення світової торгівлі — зручні порти Англії. Власний флот. Торгівля без посередників. Створення акціонерних компаній

2)  Зміни в суспільстві

Капіталістичні відносини, які активно почали розвиватися в Англії, привели до значних змін у суспільстві. Виникають нові верстви населення — буржуазія та наймані робітники. Дворянство продовжувало відігравати значну роль в Англійському королівстві, але й воно зазнало впливу Нового часу.

Дворянство поділилося на дві великі групи — старі та нові дворяни. Життя старого дворянства не змінилося — вони жили на платежі від селян, несли службу у війську або при дворі. До інших справ вони ставилися з презирством, вважаючи їх нешляхетними. Старі дворяни не тільки ігнорували господарство, але й залишалися осторонь ділового життя. У результаті їхні прибутки падали і вони розорювались.

Нові дворяни, або джентрі, активно займалися господарством і вели торгівлю. Вони проводили огороджування, збільшуючи пасовиська для овець, вкладали капітали в торговельні компанії, а у своїх маєтках будували мануфактури з виробництва сукна. Нове дворянство швидко збагачувалось, зростав їхній вплив, і вони починали відігравати важливу роль у житті держави.

 

Англійське дворянство

Старі дворяни

Нові дворяни (джентрі)

Жили на платежі від селян.

Противники реформ та перетворень.

Служили при дворі або несли військову службу

Активно займалися торгівлею та виробництвом — вівчарство, мануфактури, торговельні компанії

2.  Огороджування

Підвищення попиту на вовну зробило вівчарство дуже прибутковою справою. Але збільшення поголів’я овець потребувало і зростання площ пасовиськ. Разом із тим вільної землі в Англії не було, адже її орендували у землевласників селяни. Тому збільшення площ пасовиськ проходило двома шляхами — або скуповуванням землі, або захопленням общинних земель (лісів, пасовиськ, лугів). Потім почали захоплювати і землю орендарів, зганяючи селян, а ділянки огороджували. Ріллю засівали травою і перетворювали на пасовище. Селянські будівлі знищувалися, а їхніх мешканців виганяли на вулицю.

Інший погляд на огороджування

Класичний погляд був сформований під впливом творів Томаса Мора. Саме цей погляд відображався в історичних працях ХІХ ст. Карл Маркс, описуючи огороджування, мав на увазі саме твори Мора. Радянські історики теж використовували ці джерела. Із залученням дедалі більшої кількості архівних матеріалів стало зрозуміло, що ситуація, яку зображав у своїх творах Томас Мор, не відповідає дійсності. Від початку ХХ ст. популярність цієї теорії помітно зменшується, але радянські вчені продовжували її дотримуватися, оскільки вона добре ілюструвала період формування капіталістичного суспільства. Крім того, вони не мали можливості ознайомитися з первинними архівними матеріалами, тому їх праці спираються на роботи істориків першої половини — середини ХІХ ст. та твори Томаса Мора. Разом із тим первинні архівні матеріали вказують на такі події.

Ціни на продукти (у тому числі зерно) за часів огороджування ще більше зросли порівняно з цінами на вовну. Економічно огороджування було невигідним.

Масштаби огороджування перебільшували — протягом ХVІ ст. (саме цей період описав Томас Мор) було огороджено лише близько 2 % земель.

Бунти проти огороджування відбувалися в районах, де огороджування практично не було.

У середині ХІV ст. чума значно скоротила кількість населення Англії, і протягом майже 200 років для обробітку землі не вистачало робочих рук. Наприкінці ХІІІ — на початку ХІV ст. було освоєно багато малородючих ґрунтів, які пізніше покинули. Ці землі навіть заростали лісом, і у ХVІ ст., тобто в часи Томаса Мора, їх почали обробляти. Землевласники були зацікавлені здавати в оренду такі землі великими площами, у першу чергу для випасання овець. Крім того, у ці часи існувала проблема сквотерів — найбідніших людей, які оселялися на землях, що пустували, займалися полюванням та рибальством, мали невеличке підсобне господарство, — звісно, оренду вони не платили. Тому коли з’являлися орендатори, вони виганяли сквотерів.

Що ж стосується бунтів проти огороджування, то виявилося, що більшість із них не мають жодного відношення до виступів проти перетворення ріллі на пасовиська. Ці бунти відбувалися переважно на територіях, де землі були бідні й тому більш придатні для випасання худоби. Зростання населення викликало необхідність збільшення виробництва м’яса та молока, тому на пасовиська виганяли велику рогату худобу. Разом із тим ціни підвищувалися, і на бідних прошарках суспільства це позначалося найбільше.

Такі факти, а точніше чутки про них у Лондоні, і породили класичне уявлення про огороджування.

3.   Королівська Реформація

 

У 1485 р. англійський престол перейшов до династії Тюдорів. Суттєве зміцнення держави і королівської влади відбулося за правління другого короля з цієї династії — Генріха VIII (1509—1547 рр.). У цей час в Англії розпочалася Реформація.

На відміну від інших держав, де Реформація здійснился внаслідок народного руху «знизу», в Англії Реформація відбувалася «згори» — за активного втручання і під керівництвом короля, унаслідок чого її називають королівською.

Спочатку Генріх VІІІ виступив проти Реформації, проте сімейні обставини змусили змінити його позицію. Спроба розлучитися з іспанкою Катериною Арагонською не знайшла підтримки в Папи Римського. Тоді король виступив проти католицької церкви.

Під тиском Генріха VІІІ парламент у 1534 р. прийняв «Акт про супрематію (верховенство)», який проголосив короля главою і захисником англійської церкви. У 1536—1540 рр. була проведена секуляризація церковних земель — монастирі було закрито, а ченців розігнано. Усі землі й майно монастирів, а також власність церкви перейшли до скарбниці короля. Разом із тим майже всі католицькі догмати зберігалися. Нова церква стала називатися англіканською, вона була більш поміркованою порівняно з лютеранством та кальвінізмом.

Аграрний переворот і розвиток ринкових виробничих відносин у сільському господарстві зумовили великі зміни в англійському суспільстві. Мануфактурні підприємства та господарства нових дворян не могли забезпечити роботою величезну кількість знедолених селян. Міста заполонили жебраки, багато людей шукало роботу і, не знаходячи її, крало або старцювало. На початку ХVІІ ст. в Лондоні налічувалося 50 тис. жебраків. Король Генріх VІІІ почав видавати закони, спрямовані проти старцювання. Збирати милостиню дозволялося тільки немічним і старим; тих, хто міг працювати, били батогом і повертали додому. Якщо затримували вдруге – знову били та відрізали половину вуха. Кого затримували втретє – страчували як злочинця.

Робота з історичною постаттю:

Генріх VIII

 

Генріх набув чудову освіту в дусі Відродження, був знавцем мов, літератури, непоганим музикантом і композитором, брав участь у філософських диспутах. Королем він став після смерті брата Артура, коли взяв шлюб з удовою брата Катериною Арагонською — племінницею імператора Карла V. Упродовж майже 20 років їхнього подружнього життя відсутність спадкоємця престолу доводила Генріха VIII до шаленства. Так само до шаленства закохався він у придворну красуню Анну Болейн і вирішив розлучитися з дружиною, щоб оженитися з Анною. Від нового шлюбу король сподівався отримати жаданого сина — наступника престолу. Загалом Генріх одружувався шість разів: із двома дружинами розлучився; двох звинуватив у державній зраді та стратив; одна померла під час пологів, а от остання залишилася живою (можливо, завдяки тому, що помер сам король).

Більшість війн, що їх провадив Генріх VIII, виявились успішними і значно підвищили міжнародний авторитет Англії. Це допомогло невеликій острівній державі підготуватися до тієї ролі, яку вона стала відігравати в подіях світової історії під час правління доньки Генріха VIII та Анни Болейн — Єлизавети.

За характером Генріх був тираном – нестерпним, деспотичним, мстивим, дратівливим, який тримав своїх наближених у постійному страху. Проте він посилив єдність королівства, вселив в англійців переконання в належності до єдиної нації. Щоб уславити своє правління, він перебудував старі королівські резиденції. Наприкінці свого правління Генріх мав 55 палаців. Лондон перетворився в одне з найблискучіших міст Європи. Служити при дворі англійського короля бажали найвідоміші художники, скульптори, письменники з Італії, Німеччини.

 

В Англії Реформація відбувалася “зверху” — за активного втручання самого короля.

 

Попервах, коли в Європі розгорнулася Реформація, Генріх VIII виступив проти неї. Він навіть узяв участь у полеміці проти М. Лютера, надіславши до Рима свій памфлет “на захист семи таїнств”, за що отримав від папи почесний титул “захисника віри”. Але особиста зацікавленість у звільненні від влади та опіки папи змусила Генріха VIII змінити свої погляди.

Приводом для проведення Реформації стала відмова папи Климента VII дати Генріху VIII дозвіл на розлучення з його першою дружиною — іспанською принцесою Катериною Арагонською. За католицькими канонами дати такий дозвіл міг лише папа. Тоді розлючений Генріх VIII примусив з'їзд англійського духовенства ухвалити рішення, за яким король очолив церкву в Англії. Він без перешкод оформив розлучення та одружився з красунею Анною Болейн.

Коли Климент VII почав погрожувати королю за такі дії відлученням від церкви, парламент прийняв Акт про супрематію (верховенство), яким оголосив про виведення англійської церкви з-під зверхності Рима і перехід її під оруду Генріха VIII. Усі католицькі догмати при цьому зберігалися. Сталося це 1534 р.

У подружньому житті з Анною Болейн королю знову не поталанило. Спадкоємця престолу шлюб не приніс, — королева народила доньку, а син помер. По деякім часі розчарований король підло звинуватив Анну Болейн у невірності, що прирівнювалося до державної зради, і наказав стратити її.

Генріх VIII наважився на розрив із католицизмом, сподіваючись на те, що більшість населення країни його підтримає. Він казав, що не бажає ні Рима, ні Віттенберга. Нова — англіканська — церква посіла місце між католицизмом і протестантством.

За рішеннями парламенту в Англії закривалися всі монастирі, а їхнє майно переходило до короля. За часів Генріха VIII в Англії було закрито 3 тис. монастирів, їхні землі король роздав своїм прибічникам або розпродав, значно збагативши скарбницю. Землі купували нові дворяни та буржуазія для створення на них нових прибуткових господарств. Отже, реформа церкви сприяла розвиткові ринкових відносин в Англії.

Реформація провадилася методами терору. Десятки тисяч ченців опинилися без притулку й каралися “кривавими” законами проти жебраків. Від усіх англійців вимагали повного підкорення англіканській церкві. За відмову від її визнання карали як за державну зраду.

Нащадок Генріха VІІІ Едуард VI (1547—1553 рр.) продовжував королівську Реформацію. Від 1549 р. служба почала здійснюватися англійською мовою, було спрощено церковні обряди.

За правління доньки Генріха VIII та Катерини Арагонської королеви Марії Тюдор (1553—1558 рр.) було здійснено спробу повернутися до католицизму. Королева відновила католицьку церкву, почала переслідування протестантів, за що в Англії її називали Марією Кривавою. Однак землі монастирям повернути не вдалося.

За правління королеви Марії Тюдор (1553—1558 рр.) — доньки Генріха VIII та Катерини Арагонської, яка трималася католицизму, в Англії було здійснено спробу повернутися до старої, католицької віри. Марія Тюдор відновила католицьку церкву, почала страчувати протестантів, за що її називали Марією Кривавою. Однак англіканська церква вже глибоко вкоренилася в англійському суспільстві. Повертати землі монастирям ніхто не хотів.

Після смерті Марії Тюдор корона перейшла до Єлизавети I (1558—1603 рр.) — доньки Анни Болейн та Генріха VIII. Вона відновила англіканську церкву. Почалося переслідування католиків, було видано суворі закони — перехід з англіканської церкви в католицьку вважався державною зрадою. Орден єзуїтів було заборонено. У 1571 р. був прийнятий англійський «Символ віри» (39 статей), у якому проголошувалися основні принципи англіканської церкви.

Частина віруючих залишилася незадоволеною королівською Реформацією і вимагала продовжити «очищення» церкви від католицизму. Називали їх пуританами (від латин.purus — чистий), вони не визнавали влади єпископів, відкидали всю церковну ієрархію. Поступово пуритани вийшли з англіканської церкви та стали створювати власні общини на чолі зі старшинами (пресвітерами). Королева Єлизавета І не підтримала пуритан і навіть почала їх переслідувати.

Королівська Реформація в Англії

План

Характеристика

Мета

Звільнити церкву від підпорядкування Папі Римському. Секуляризація церковних земель та багатства. Підпорядкування церкви королю. «Дешева церква»

Привід

Відмова Папи Римського дати дозвіл на розлучення короля Генріха VIII

Перебіг подій

1534 р. — підписання «Акта про супрематію (верховенство)», за яким король є єдиним головою англійської церкви.

1535 р. — страта Томаса Мора. Утворення англіканської церкви. 1536—1540 рр. — секуляризація (конфіскація церковної власності). 1549 р. — початок ведення служб англійською мовою. 1553—1558 рр. — відновлення католицизму за правління королеви Марії Кривавої.

 1571 р. — відновлення англіканської церкви Єлизаветою І. 1567 р. — початок відділення пуритан (кальвіністів) від англіканської церкви.

1571 р. — прийняття нового «Символу віри» (39 статей) — наближення до кальвінізму, збереження ієрархії та ін. Завершення становлення англіканської церкви

Наслідки

Англія очолила протестантів у Європі. Зміцнення абсолютизму в Англії. Посилення протистояння з Іспанією. Церква приєднана до системи держави

 3.   Єлизавета І. Прихід до влади династії Стюартів

Правління королеви Єлизавети І тривало 45 років (1558—1603 рр.), цей період ще називають «золотою добою». Економіка й культура країни розквітла, а сама Англія перетворилася на провідну європейську державу.

Єлизавета І була обдарованою людиною та здобула чудову освіту. Вона знала дев’ять мов, писала вірші, чудово грала на музичних інструментах; вміла добирати собі оточення: її міністри й полководці, радники й державні службовці були поетами і філософами, воїнами і мореплавцями, героями і видатними політиками.

Релігійна політика королеви була зорієнтована на віротерпіння, але в межах державної політики. Єлизавета І прагнула залучити на свій бік як протестантів, так і католиків. Королева заборонила грабувати та руйнувати католицькі церкви, знищувати ікони. Вона стверджувала, що піклуватиметься про всіх своїх підданих, незалежно від їх віросповідання.

У королівстві проводилася політика протекціонізму — сприяння розвитку англійського виробництва й торгівлі. Англія надавала притулок усім, хто переховувався від релігійного переслідування, — майстри з різних країн, завдяки своїм секретам, сприяли відродженню старих галузей та розвитку нових. Уряд підтримував будівництво мануфактур, сприяв винахідникам. Торговельні компанії отримували привілеї, а в деякі торговельні компанії королева вкладала власні гроші. Англійські товари проникали в усі куточки світу. Відкриття Лондонської біржі (місце, де здійснювалися різноманітні торговельні операції) підтвердило успішну економічну політику уряду.

Єлизавета І проводила активну зовнішню політику. Англія починає будувати власну колоніальну імперію — у 1585 р. була заснована перша англійська колонія в Північній Америці — Вірджинія. Загострилися відносини з Іспанією. Королева надавала підтримку нідерландським повстанцям, сприяла англійським піратам, які грабували іспанські галеони. Френсіс Дрейк, який здійснив другу навколосвітню подорож (1577—1580 рр.), був посвячений у рицарі самою королевою. Протистояння з Іспанією переросло у військовий конфлікт — Іспанія відрядила до Англії величезний флот, який отримав назву «Непереможна армада». Англійський флот на чолі з Френсісом Дрейком розгромив іспанську ескадру в протоці Ла-Манш, а буря завершила знищення іспанців. Англія перетворилася на володарку морів.

Єлизавета І  продовжувала політику приєднання земель на Британських островах. Вона активно підтримувала протестантів у Шотландії, унаслідок чого була ув’язнена, а потім страчена шотландська королева Марія Стюарт. Шотландія увійшла до складу англійського королівства вже після смерті Єлизавети. В Ірландії королева продовжила захоплення земель. Після придушення повстання у 1603 р. ірландські землі ввійшли до складу англійської корони.

Єлизавета не мала дітей і була останньою представницею династії Тюдорів. За домовленістю англійський трон успадкував шотландський король Яків (Джеймс) Стюарт (1603—1625 рр.), син страченої Марії Стюарт. Він об’єднав під своєю владою Англію, Шотландію та Ірландію, започаткувавши триєдине королівство — Велику Британію.

 

Робота з історичною постаттю:

Після смерті Марії Тюдор корона перейшла до доньки Анни Болейн та Генріха VIII — Єлизавети I (1558—1603 рр.). Єлизавета I відновила англіканську церкву, бо Рим не визнавав її прав на престол.

Єлизавета була непривабливою, жорстокою й хитрою, але компенсувала це природним розумом, прекрасною освітою та неабиякою здатністю до керування державою. Єлизавета — переконаною протестанткою.

Єлизавета I — як зазначалося вище, донька Генріха VIII та Анни Болейн — росла забутою батьком, який зрікся її після страти дружини. Вчителі виявили в неї неабиякі здібності. Єлизавета дістала глибокі знання з математики, класичних мов. Під час правління Марії Тюдор вона опинилась у в'язниці. Після смерті Марії парламент проголосив її королевою Англії. Її руки домагалися наймогутніші володарі Європи — французький принц Франсуа Анжуйський, іспанський король Філіпп II, московський цар Іван IV Грозний. Усім вона відмовила і заявила, що повінчалася з народом Англії, а всіх підданих вважає своїми дітьми. Нова королева вміло лавірувала між давньою аристократією та новими дворянами, посилювала королівську владу, зберігаючи парламент і місцеве самоврядування. Все, що вона робила, виправдовувалося турботою про народ. Подейкували, що її символом був птах — пелікан, який, за легендою, годує пташенят м'ясом, вирваним із власних грудей. Такою вона вважала свою турботу про підданих. А водночас — видавала нові закони проти жебраків.

Єлизавета I сприяла розвиткові англійської торгівлі й торгового флоту, надавала привілеї торговельним компаніям, а надто Ост-Індській. Свідченням успішного розвитку торгівлі стало відкриття Лондонської біржі (місце, де здійснювалися різноманітні торговельні операції). Засновникові біржі банкіру Грехему вона навіть присвоїла рицарське звання.

Другу половину XVI ст. англійці назвали Єлизаветинською епохою. Остання королева з династії Тюдорів зуміла лишити помітний слід в історії Англії.

 

Правління Єлизавети І

·         Роки життя: 1558—1603 рр.

·         Знала дев’ять мов, писала вірші, грала на музичних інструментах.

·         Уміла добирати собі радників, міністрів, державних службовців.

·         Виступала за віротерпіння, але в межах державної політики.

·         Проводила політику протекціонізму.

·         Вкладала гроші в торговельні компанії.

·          За часів її правління зріс добробут англійців.

·         Активна діяльність парламенту, особливо палати громад.

·         1585 р. — заснування першої англійської колонії в Північній Америці — Вірджинії.

·         Загострення відносин з Іспанією.

·         Активна підтримка нідерландських повстанців.

·         1577—1580 рр. — експедиція Ф. Дрейка.

·         1588 р. — знищення іспанської «Непереможної армади».

·         Не мала дітей, була останньою представницею династії Тюдорів.

·         Трон успадкував шотландський король Яків (Джеймс) Стюарт (1603—1625 рр.), який об’єднав Англію,

Шотландію та Ірландію.

5.   Англо-шотландські відносини.

Шотландія, що охоплювала північну частину острова, в XVI ст. була самостійним королівством. Вона поділялася на Північну, або Гірську, Шотландію та Південну, або Долинну. У Гірській Шотландії панували феодально-патріархальні відносини, існували родові громади — клани на чолі з вождями. Заняттями населення були скотарство і мисливство. Південна Шотландія розвивалася швидше, її жителі були не лише скотарями, а й рільниками. Тут існувало багато міст, які вели жваву торгівлю з Англією, Нідерландами та Францією.

У XVI ст. шотландський престол належав династії Стюартів. Але королівська влада була дуже слабкою. Великі землевласники Південної Шотландії та вожді кланів на півночі зберігали незалежність і не корилися королю. Міщани Південної Шотландії теж не підтримували короля, тому що їх більше цікавив розвиток зв'язків з Англією, ніж об'єднання з відсталою північчю. За таких обставин Стюарти, не маючи підтримки в країні, самі ставали іграшкою в боротьбі родових кланів.

Економічно слабка, роздерта внутрішньою боротьбою Шотландія перетворилась у XVI ст. на об'єкт загарбницьких прагнень Англії. Війна проти Англії в першій половині XVI ст. тривала впродовж кількох десятиріч. У 1542 р. шотландський король, який зазнав поразки в цій війні, помер. Корона перейшла до його доньки Марії Стюарт, яка народилася того ж 1542 р. Марію відправили виховуватися до Франції, де вона стала ревною католичкою. Шотландією в той час керувала мати королеви — Марія Гіз, представниця могутнього французького роду Гізів.

У боротьбі, яка розгорнулася між двома королевами — Єлизаветою I та шотландською королевою Марією Стюарт (1542—1567 рр.), знайшло відображення політичне і релігійне протистояння в тогочасній Англії.

Робота з історичною постаттю:

 

 

 Марія Стюарт

Марія Стюарт, за свідченням сучасників, вирізнялася чарівною красою та легковажністю, а справами державного управління не переймалася. Марія була ревною католичкою, Дитинство Марії було безхмарним. Корону Шотландії вона отримала з народженням, у 6-річному віці стала нареченою спадкоємця французького престолу, до 1561 р. виховувалась у Франції; 16-річна Марія Стюарт стала королевою Франції, а через рік — удовою.

Єлизавета з дитячих років дізналася, що таке бути донькою людини, звинуваченої в державній зраді. Після страти матері — Анни Болейн Єлизавета опинилася за жахними мурами в'язниці Тауер.

Марія Стюарт гадала, що всяка країна належить монархові, їй було байдуже, яку саме країну вона очолила. Єлизавета ж уважала, що належить Англії та її народові, що, керуючи державою, виконує волю Божу. Вона не вагалась у винесенні рішень тоді, коли це мало принести користь Англії.

У середині XVI ст. в Шотландії поширилися кальвіністські ідеї. Вождем шотландської Реформації став Джон Нокс. Свої проповіді він завжди закінчував словами: “Боже! Звільни нас од влади блудниці!”, маючи на увазі Марію Стюарт.

Боротьбу кальвіністів проти католицької церкви підтримувала зброєю та грошима Єлизавета I. Вона намірялася в такий спосіб підкорити Шотландію та фізично знищити Марію Стюарт. Іспанія та папа римський плекали надію зробити Марію Стюарт англійською королевою замість Єлизавети І і покінчити з протестантами в Англії.

Після смерті свого чоловіка — короля Франції Франциска II Марія Стюарт повернулася до Шотландії. Боротьба кальвіністів проти католиків спалахнула з новою силою. Марія Стюарт підтримувала католицьку церкву, встановила зв'язки з англійськими дворянами-католиками, які готували змову проти Єлизавети I. Натомість Єлизавета I організувала виступ кальвіністів проти неї.

У 1567 р. кальвіністи, очолювані графом Мюрреєм, підняли повстання. Марія Стюарт змушена була тікати. Вона попросила притулку в Єлизавети. Королева надала притулок “дорогій сестрі”, ув'язнивши її в замку на довгі 20 років.

У Шотландії доступилися до влади, за підтримки Єлизавети I, проанглійські сили. Королем Шотландії став син Марії Стюарт Яків VI. Водночас в Англії навколо ув'язненої Марії Стюарт точилася запекла боротьба. Марія розсилала таємні листи до католицьких країн із благаннями про допомогу. Кілька спроб звільнити її скінчилися невдало. Водночас англійські католики намагалися вбити Єлизавету I, щоб проголосити королевою Марію Стюарт. Змови провалилися, їхніх учасників було страчено.

У 1585 р. англійський парламент прийняв закон, за яким кожен, хто брав участь у змовах проти королеви, має бути страчений. За цим законом королівський трибунал засудив Марію Стюарт до страти за діяльність, небезпечну для Англії та королеви. Син Марії Стюарт Яків VI погрожував Англії війною за страту матері, але Єлизавета знайшла засіб для його приборкання. Будучи бездітною, вона уклала союз із королем Шотландії, за яким визнала Якова VI спадкоємцем англійського престолу. Марію Стюарт було страчено 1587 р.

6. Підкорення Ірландії.

Поряд з Англією міститься острів Ірландія. Він давно приваблював англійців родючими землями та багатими покладами корисних копалин. Англійським загарбанням сприяла політична слабкість країни. Ірландія поділялася на родові клани по 5—6 тис. осіб, які постійно ворогували між собою.

Підкорення Ірландії розпочалося ще у XII ст. На початок XVI ст. горді ірландці були витіснені англійцями в гори, трясовини й ліси, але продовжували боротьбу.

У 1541 р. Генріх VIII оголосив себе королем Ірландії та володарем усіх її земель. Він надавав ірландській знаті право користування землею за визнання його своїм королем. У тих, хто не погоджувався, землі відбирали. Конфіскація земель стала головним засобом підкорення Ірландії англійською короною в XVI ст. Землі роздавали англійським колоністам за умови заселення їх англійцями.

Політика англійців спричинила посилення боротьби ірландців проти загарбників. У другій половині XVI ст. на півдні острова сталося кілька повстань проти англійського панування. Повстанці вимагали повернути конфісковані землі, припинити утиски католиків-ірландців. 16-тисячна армія повела успішну боротьбу проти англійців. Після кількох поразок англійці розпочали проти ірландців війну на знищення. Вони дощенту спалювали села, нищили всіх мешканців, урожай на полях, залишаючи по собі спустошену землю. Внаслідок такої тотальної війни 1603 р. повстання було придушено. Намісник Англії в Ірландії лорд Маунтджой сповіщав королеву: “Вашій Величності немає над чим панувати в цій країні, окрім трупів і попелу”.

Після поразки повстання 1594—1603 рр. Ірландія остаточно перетворилася на англійську колонію.

Одночасно з боротьбою за підкорення Ірландії Англія розпочала спроби проникнення у Америку. Проте на її шляху була Іспанія, яка після об'єднання 1581 р. з Португалією мала в Америці величезні колонії. З Нового Світу пливли до Іспанії славнозвісні каравани кораблів, навантажених золотом і сріблом. Боротьба Англії проти Іспанії від середини XVI ст. набула форми контрабандної торгівлі з колоніями Іспанії та нападів піратів на її порти й кораблі, що перевозили золото до Європи.

Єлизавета І всіляко підтримувала піратів, надавала їм ліцензії, які дозволяли нападати на іспанські й португальські кораблі. В Англії створювалися спеціальні компанії для організації піратських експедицій. Сама королева та її наближені були акціонерами цих компаній. Піратські експедиції завдавали величезної шкоди Іспанії, яка втрачала від них до 3 млн дукатів на рік, і сприяли збагаченню Англії. 

Значення піратів для розвитку Англії можна порівняти зі значенням конкістадорів для Іспанії, лише з тією різницею, що вони завойовували не суходіл, а море.

У 1562 р. англійські пірати почали завозити до іспанських колоній в Америці негрів-рабів з Африки. Англійський пірат на королівській службі Уолтер Релі 1585 р. заснував першу англійську колонію в Північній Америці, назвавши її на честь королеви-незайманиці Віргінією (від англ. virgin — діва). Попервах колонія була притулком для піратів, які полювали за іспанськими кораблями.

Серед англійських піратів того часу найуславленішим став “пірат Її Королівської Величності”, як він себе називав, Френсіс Дрейк (1543—1596).

Робота з історичною постаттю:

 

Френсіс Дрейк

 

Найвідоміший англієць був мореплавцем вищого ґатунку, який неодноразово здійснював успішні напади на іспанські колонії в Америці. Іспанці називали його “драконом”, а король Філіпп ІІ вимагав від Єлизавети І страти ненависного пірата. Проте королева не покарала пірата, а посвятила в рицарі та зробила віце-адміралом. Усі ці відзнаки від Єлизавети І він отримав за свою славнозвісну навколосвітню подорож 1577—1580 рр. Метою цієї експедиції було, за планом Дрейка, перетнути Атлантичний океан, обігнути Південну Америку і атакувати міста на її західному узбережжі, де іспанці накопичували величезні запаси золота для відправлення в Європу. Королева підтримала свого пірата і навіть вклала кошти в його експедицію. Офіційно було оголошено, що ескадра з п'яти кораблів пливе шукати вільні землі для колоній у Південній Америці. Переслідуваний іспанцями Дрейк проплив через Магелланову протоку і, хоча вцілів лише його флагман “Золота лань”, рушив на Перу. Захопивши там величезну здобич, він перетнув Тихий океан, побував на Молуккських островах (де домовився з місцевим султаном про торгівлю прянощами з Англією), обігнув мис Доброї Надії та 26 вересня 1580 р. повернувся до Англії. Це була друга в історії навколосвітня подорож. Єлизавета щедро винагородила свого пірата — адже вартість здобичі, яку привіз Дрейк, перевищувала прибутки англійської скарбниці за два роки. Вимогою Філіппа ІІ повернути награбоване вона знехтувала.

Король Іспанії Філіпп II болісно сприймав зухвалість англійської королеви. Останньою краплею, що переповнила чашу його терпіння, стала страта Марії Стюарт. Як захисник католиків в усьому світі, Філіпп II на заклик папи римського почав готуватися до війни проти Англії.

Для вторгнення в Англію Філіпп II вирішив зібрати величезний флот. Проте 1587 р. Френсіс Дрейк за наказом Єлизавети здійснив зухвалий рейд до порту Кадіс — бази іспанського флоту і знищив більшість іспанських кораблів. Іспанцям довелося знову збирати флот. У 1588 р. Непереможна армада (так назвав свій флот Філіпп II) вирушила до берегів Англії. Вона налічувала 130 вітрильників із 20 тис. матросів. У Нідерландах на іспанців чекало ще 300 кораблів, які мали приєднатися до Непереможної армади. Командувати англійським флотом Єлизавета доручила Ф. Дрейку.

У 1588 р. англійські кораблі атакували Непереможну армаду в протоці Ла-Манш. Бій тривав два тижні. Важкі іспанські кораблі було розбито легкими англійськими. Залишки іспанського флоту, намагаючись обійти Англію з півночі, загинули під час бурі. Флот Англії не втратив жодного корабля. У своєму донесенні Єлизаветі I Ф. Дрейк писав: “Ми виривали з хвоста іспанського птаха одне перо за одним, а жалюгідні їхні залишки розсіяли по всьому морю”. На відзнаку перемоги Єлизавета I наказала викарбувати медаль із написом: “Бог подув, і їх було розвіяно”.

Завдяки перемозі Англія почала перетворюватися на володарку морів, а могутня колись Іспанія поступово ставала другорядною державою.

Єлизавета I померла 1603 р. — остання королева династії Тюдорів, за часів правління якої розпочалося перетворення Англії у велику європейську державу, могутню світову імперію.

Домашнє завдання:

1.              1.  Прочитати § 13,14

     2.Заповнити таблицю «Діяльність королеви Єлизавети І».

Запитання

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Основні заходи

 

 

Досягненні результати

 

 

 


Комментариев нет:

Отправить комментарий