РОЗПОЧИНАЄМО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ-ВИБИРАЄМО СВІЙ КЛАС-ВИБИРАЄМО ПРЕДМЕТ-ВИБИРАЄМО УРОК-ОПРАЦЬОВУЄМО МАТЕРІАЛ-ВИКОНУЄМО ЗАВДАННЯ

6 КЛАС УКРАЇНСЬКА МОВА


12.03 Укр. мова 6 кл.
Тема. Числівник:загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Кількісні числівники (цілі, дробові, збірні) та порядкові.
1.         Слово вчителя.
Сьогодні ми починаємо вивчати нову частину мови — числівник. Числівники за своїм походженням тісно зв’язані з іменниками і прикметниками. Але в процесі історичного розвитку мови вони втратили граматичні ознаки, властиві іменникам і прикметникам, і перетворилися на абстрактні найменування числових понять.
2.         Робота з підручником.
Вправа 449 (усно).
—        Зверніть увагу на слова, що означають кількість.
—        До якої частини мови вони належать?
—        Чи можна цифри записати словами?
Вправа 450 (ПИСЬМ.)
—        За якими ознаками ви розпізнали числівники?
3.         Слово вчителя.
Числівник — самостійна частина мови, що означає число, кількість предметів, їх порядок при лічбі й відповідає на питання скільки? котрий?
За значенням і морфологічними ознаками числівники по-діляються на кількісні та порядкові. Кількісні означають чис¬ло або кількість предметів і відповідають на питання скільки? Вони поділяються на такі розряди за значенням:
1)         власне кількісні, що означають цілі числа: три, п’ятнадцять, сімсот;
2)         дробові, що позначають частини предмета: дві п’ятих;
3)         збірні, що позначають певну кількість предметів як одне ціле: семеро, одинадцятеро;
4)         неозначено-кількісні, які називають приблизну кіль¬кість предметів: багато, кільканадцять.
Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання котрий? Наприклад: восьмий, сорок перший, п’ятисотий.
4.         Розподільне письмо.
З а в д а н н я: записати числівники в дві колонки: в першу — кількісні, в другу — порядкові.
Двадцять п’ять, п’ять восьмих, сімнадцятий, шестеро, чет-вертого, сто, три дев’ятих, одинадцятеро, дев’ятий, вісімде¬сят, семисотий, чотириста, тринадцятий.
5.         Слово вчителя.
Кількісні числівники не мають роду і числа, але змінюють¬ся за відмінками: двома річками, п’ятьма олівцями.
Порядкові числівники змінюються за родами, числами й відмінками: сьомий клас, сьома година, сьоме вікно, сьоми¬ми класами.
6.         Тренувальні вправи.
1.Завдання: записати подані сполучення словами; вказати числівники кількісні та порядкові.
100 років, 5-го дня, 45 зошитів, 30-й метр, 6-та година, 14 учнів.
2.Завдання: в записаних реченнях визначити, якими членами речення виступають числівники.
Двічі по вісім — шістнадцять. Краще десятьом дати, як в одного просити. (Нар. тв.) За двадцять кроків од хати росла груша. (І. Нечуй-Левицький) Переможцями стали учні шостого класу.
7.         Практична робота.
Завдання: поставити питання до поданих слів, щоб від-різнити числівники від інших частин мови. Визначити, до яких частин мови належать ці слова (усно).
П’ять, п’ятірка, п’ятеро, одна п’ята, уп’яте, сто, сотня, со¬тий, усоте, одна сота, подвійний, по-друге, другий, подвоїти, двійка, два, двоє.
8.         Робота з підручником.
 [2]       Вправа 453 (письмово).
IV.    ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Запитання до учнів.
—        Що називається числівником?
—        На які розряди за значенням поділяються числівники?
—        На які розряди поділяються кількісні числівники?
—        Яким членом речення можуть бути числівники?
—        Як відрізнити числівник від інших частин мови з числовим значенням?
V.      ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
[1]       Підручник, § 40, вправа 455(письмово).

Дата 13.03
Урок укр. мови у 6 кл.
Тема.Кількісні й порядкові числівники.
Пригадайте!
1.     Що таке числівник?
2.     Назвіть його морфологічні ознаки
2.  Тренувальна вправа.
Запишіть фразеологізми, усно поясніть значення кожного. Укажіть числівники, визначте кількісні й порядкові. Уведіть фразеологізми до самостійно складених речень.
П’яте через десяте. Одна нога тут, друга — там. Десятою дорогою обходити. Сім п’ятниць на тиждень.
Списування з граматичним завданням.
Підкресліть у тексті слова, що означають кількість або порядок при лічбі. На які питання вони відповідають? Поясніть написання власних назв.
Земля входить до сонячної системи, яка складається з дев’яти планет. Найближча до Сонця планета Меркурій віддалена від нього на п’ятдесят вісім мільйонів кілометрів. Майже удвічі більша відстань між Сонцем і Венерою. А нашу Землю відділяють від небесного світила сто п’ятдесят мільйонів кілометрів. Четверта планета — Марс, далі — Юпітер. Чотири найближчі до Сонця планети називаються планетами типу Землі. Сатурн, Уран, Нептун і Плутон — це планети-гіганти.
(З підручника астрономії)
2.      Робота з підручником.
1) Опрацювати теоретичний матеріал(с194-195)
2) Виконати вправи 456,457
3.  Самодиктант.
Визначте в реченнях кількісні та порядкові числівники.
Вечори над полем, вечори імлисті, на лугах калина мріє весен двісті. (А. Малишко) На рожеві ранки, на ясні потоки повернулась пісня за чотири роки. (Г. Кривда) Розпука, як дев’ятий вал, мене вкриває з головою. (Я. Лесів) З тринадцяти літ Тарас Шевченко мусив сам заробляти на хліб. З двадцяти чотирьох років Кобзар став вільною людиною. Тисяча вісімсот сорок п’ятого року Шевченко закінчив Академію Мистецтв. (З підручника)
Тренувальні вправи.
1) Запишіть речення. Якими частинами мови є виділені слова?
Весела думка — половина здоров’я. Де одинець — хазяйству кінець, де сім — щастя всім. У чому двояка їжа? Утрьох їдуть братці верхи на конячці.
2) Спишіть, уставляючи на місці крапок пропущені збірні числівники. Відгадайте загадки.
У двох матерів по … синів. (Руки й пальці.) Під одним бриликом … козаків. (Ніжки стола.) Стоїть дуб, на нім дванадцять гілок, а на кожній гілці по чотири гнізда, а в кожному гнізді по … пташенят. (Рік, місяці, тижні, дні.)
Довідка: п’ятеро, четверо, семеро.
3) Спишіть, укажіть числівники, визначте розряд кожного.
Двійко журавликів дивилися з рушника перечулено й ніжно. (О. Яворівський) Як молодим бував, то сорок вареників з’їдав, а тепер хамелю-хамелю, насилу п’ятдесят умелю. Вип’є і з’їсть за трьох дурних і за себе, четвертого. (Нар. творч.)
§ V. Домашнє завдання
1) Вивчити теоретичний матеріал (с194-195)
2) Виконати вправу458


18.03.2020 
Тема: Вживання числівників з іменниками.
1. Перевірка домашнього завдання.
Розказати про кількісні та порядкові числівники. Навести приклади
2. Хвилинка-веселинка.
— Увага! На уроці мови — математика! Вам слід визначити, якими є числівники-відгадки: кількісними чи порядковими.
1) Скільки було: баба, дві матері, дві дочки й онука? (Троє.)
2) У мене в двох кишенях є гроші: коли з однієї перекладу в іншу один карбованець, то буде порівну, а коли з другої перекладу в першу один карбованець, то в першій буде вдвічі більше, ніж у другій. (П’ять і сім.)
3) Летів гусак, а проти нього — зграя гусей.
—   Здорові були, сто гусей! — каже гусак.
—  Нас не сто,— кажуть гуси,— а нас стільки, що якби ще стільки, та ще півстільки, та чверть стільки, та ще один, отоді було б сто.
(Тридцять шість.)
4) П’ять, п’ятнадцять,
Без двох двадцять,
Семеро, троє,
Ще й малих двоє. Скільки?
(П’ятдесят.)
 ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ
     В українській мові при числівниках два, три, чотири іменники чоловічого роду в називному відмінку вживаються у формі Н. в. множини (три зошити, чотири пенали), а іменники жіночого і середнього роду — у формі родового відмінка однини (дві парти, три вікна). Числівники від п’яти і далі в називному відмінку вимагають від іменників родового відмінка множини (сім олівців, двісті учнів, тисяча пригод).
2. Тренувальна вправа.
Завдання: записати прислів’я і приказки, розкриваючи дужки.
Сім (п’ятниця) на тиждень.
Знати як свої п’ять (пальці).
Наговорити сім (мішок) гречаної вовни.
Мудрій голові досить два (слово).
Краще з розумним два (раз) загубити, ніж із дурним один раз знайти.
Два (півень) і дві (господиня) не згодяться ні завтра, ні нині. (Нар. творч.)
3.Слово вчителя.
Іменники, що вживаються після дробових числівників, мають форму родового відмінка однини: півтора дні, три четвертих кухля, дві цілих п’ять десятих відсотка.
4.Тренувальна вправа.
Завдання: записати словосполучення, розкриваючи дужки. Придумати з ними речення.
Три дев’ятих (поверхня), одна четверта (груша), шість сьомих (площа), п’ять десятих (відсоток), півтора (літра), дві треті (автобус).
 ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Запитання 
—  У формі якого відмінка і числа вживаються іменники чоловічого роду при числівниках два, три, чотири?
—  У формі якого відмінка і числа вживаються іменники жіночого і середнього роду при числівниках два, три, чотири?
— У якому відмінку і числі стоять іменники після дробових числівників?
 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 452 (письмово).

19. 03.2020

Тема. Числівники прості, складні й складені.


Повторення вивченого матеріалу
1.     Що називається числівником?
2.     Яким членом речення виступають числівники?
3.     На які питання відповідає числівник?
4.     Чи змінюється числівник за відмінками?
5.     Привести приклади числівників?
6.     На які групи за значенням поділяються числівники? А за будовою?
7.     Скажіть чим відрізняються слова сім, сімнадцять, сімдесят сім? (Слово сім складається тільки з кореня. Слово сімнадцять створене з двох коренів. Числівник сімдесят сім утворений з двох слів).
ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу за підручником
v Тренувальні вправи
Ø     Розподіліть числівники за значенням.
а) власне кількісні;
б) дробові;
в) збірні;
г) порядкові.
Третій, сім, восьмеро, три четвертих, п'ятеро, дванадцятий, сто, дві третіх, сімнадцятий, шістдесятий, одна друга, двоє, один, тридцятеро, сорок, сім восьмих.
Ø     Охарактеризуйте числівники в реченнях за значенням і будовою.
1: Десятеро учнів брали участь в обласних олімпіадах.
2: П'ятеро учнів закінчили школу із золотою медаллю.
3: До першої десятки шахістів світу входять і українські спортсмени.

Ø     Прочитайте. Визначте будову числівників, запишіть їх словами.
67 зошитів, 243 грн 56 к., 64 тисячі, 575 мільйонів, 25 мільярдів.
Ø     Завдання: записати подані сполучення словами; вказати числівники кількісні та порядкові.
100 років, 5-го дня, 45 зошитів, 30-й метр, 6-та година, 14 учнів.
Ø     Розгадування ребусів
Розгадайте ребуси.
П І 2 Л                 100 ЯНКА           МІ 100                          Г 1 А
СМОР 1 А           ВІ З НА                ПІД З МАТИ                АК З СА
Ø     Вкажіть до яких розрядів належать..
Дванадцять братів один за одним ходять, один від другого не відстає(місяці року)
                                                                                                         Є деревце – не полінце, шість дірочок має, весело співає            (сопілка)
Плету олівець на четверо овець, а п’ятий окремо                           (рукавиця)
Один кінь тягне двадцять бричок                                                    (потяг)
Ø     Завдання: в записаних реченнях визначити, якими членами речення виступають числівники.
Двічі по вісім — шістнадцять. Краще десятьом дати, як в одного просити. (Нар. тв.) За двадцять кроків од хати росла груша. (І. Нечуй-Левицький) Переможцями стали учні шостого класу.
Ø     Завдання учням: утворити від кількісних числівників порядкові.
Дев’ять – дев’ятий
Один –
три –
сорок –
сто –
вісім –
чотирнадцять –
двадцять –
тридцять один –
Ø     Завдання: поставити питання до поданих слів, щоб відрізнити числівники від інших частин мови. Визначити, до яких частин мови належать ці слова (усно).
П’ять, п’ятірка, п’ятеро, одна п’ята, уп’яте, сто, сотня, сотий, усоте, одна сота, подвійний, по-друге, другий, подвоїти, двійка, два, двоє.
V.               Домашнє завдання
1.     Повторити матеріал §55 (с.196), вправа 460.
2.     За бажанням: виписати 5 фразеологізмів або загадок з числівниками.


Урок за 20.03.2020 року


Тема.Відмінювання кількісних числівників

1.  Тренувальна вправа.

Спишіть, визначте розряд за значенням та групу за складом кожного числівника. З’ясуйте синтаксичну роль числівників. Відгадайте загадки.

Шістдесят синів підперезано, а мати ні. Сімсот воріт, та один вихід. Сто один брат, усі в один ряд зв’язані стоять.

Відгадки: паркан, невід, копа снопів.

Який варіант написання правильний?

О сьомій вечора чи в сім вечора; семи десяти учнів чи сімдесяти учнів; шести дівчат чи шістьох дівчат.

1.  Робота з підручником.

1) Опрацювання теоретичного матеріалу с. 199 -202

2.  Тренувальні вправи.

1) Визначте рід та відмінок числівників один, два, три, чотири.

Одним пальцем голки не вдержиш. Мати однією рукою б’є, а другою гладить. Один гусак поля не витопче. (Нар. творч.) Посадила стара мати три ясени в полі. Ой, три шляхи широкії докупи зійшлися. Три явори посадила сестра при долині. (Т. Шевченко) Доглядали мене змалку аж чотири няньки. Це були мої брати — Лаврін, Сергій, Василько й Іван. (О. Довженко) Та було у матері чотири сини. Говорили-сміялися дві топольки гінкі. (Б. Олійник)

2) Спишіть, замінюючи цифри словами у відповідному відмінку.

(5) хлопчиків, (9) дівчаткам, у (8) автомобілях, (10) зошитами, (30) місяців, (17) школярами, (16) вчителям.

3) Спишіть, ставлячи числівники в потрібну форму.

Слони живуть до (вісімдесят п’ять) років. Кінь може жити до (шістдесят) літ, тривалість життя бегемота й тигра — до (п’ятдесят), зубра й лева — до (тридцять п’ять). Страуси живуть від (тридцять) до (сімдесят) років.

4) Провідміняйте подані словосполучення.

Сорок зошитів, дев’яносто днів, сто примірників.

5) Спишіть, замінюючи цифри словами. Визначте відмінки числівників.

Грифи та коршуни живуть більше 100 років. До 100 літ доживають стерв’ятники. До 80 можуть жити беркути, дикі гуси. Найдовша тривалість життя — у соколів. Вони доживають до 160–170 літ. Папуга в неволі може жити до 135.

Орел здатний розвивати швидкість до 190 кілометрів на годину. Лебідь — до 90. Лебідь — найбільший літаючий птах у Європі. Довжина його тіла сягає 180 сантиметрів. (За П. Кравчуком)

6) Перепишіть, передаючи числа словами.

Листуватися з 324 кореспондентами. Спілкуватися з 545 дописувачами. Відповісти 943 опонентам. Мати справу з 616 абітурієнтами. Навчатися у 150 фахівців.

§ V. Домашнє завдання виконання
1) Вивчити теоретичний матеріал § 56.
2) Виконати вправу 468.

Урок за 25. 03.2020 року

Тема.Відмінювання порядкових числівників.Правильне вживання числівників на позначення дат і часу
1.  Перевірка домашнього завдання.
Запишіть словами й провідміняйте подані числівники.
357, 9, 8, 682, 540, 3.
2.Фразеологічний тренінґ.
Розкрийте значення фразеологізмів.
Як п’яте колесо до воза, дев’ятий вал, бути на сьомому небі, грати першу скрипку, грати в одну дудку, два чоботи на одну ногу.
— Визначте у фразеологізмах числівники, з’ясуйте їх розряд за значенням.
Робота з підручником. Опрацювання таблиці «Відмінювання порядкових числівників»(с.204-206)
Тренувальні вправи. (вправа 477 )                                                                

Теоретична хвилинка      
- Якщо тобі потрібно сказати точний час (без хвилин), то слід використовувати прийменники О чи ОБ: о третій годині, об одинадцятій годині.
Для позначення половини використовуємо прийменник НА: пів на десяту, опів на сьому.
Називаючи точний час із хвилинами, слід пам'ятати, що до 30 хвилин треба вживати прийменник НА або ПО, а після 30 хвилин – прийменник ЗА або ДО.
НЕПРАВИЛЬНО: півсьомої (години), п’ятнадцять (хвилин) восьмої (години), без десяти (хвилин) три (години) .
 ПРАВИЛЬНО: п’ятнадцять (хвилин) на восьму (годину), п’ятнадцять (хвилин) по восьмій (годині), за десять (хвилин) третя (година), десять (хвилин) до третьої (години).
 Ніколи не запитуйте «Скільки на ваших?», коли просите когосьглянути на свійгодинник. Правильно буде  «Скажіть, будь ласка, котра година?».

-  А чи правильним буде запитання «Яка година?».
- Так, якщо слово «година» вживаємо в значенні «певний період», «певний момент». Отже, на запитання «Яка година?»  слід відповідати: година світла, сонячна, весела, ясна, сумна, тобто, ми підкреслюємо тільки якість, а не порядок при лічбі. 

7. Аналітичне читання.
Опрацюйте матеріал таблиці
Запам’ятайте!
01.00– перша година
02.15 – чверть на третю
02.30 – пів на третю
02.45 – за чверть третя
03.00 – третя година ночі
16.00 – четверта година дня
08.00 – восьма година ранку
20.00 – восьма година вечора
Котра година? 
02.02дві хвилини на третю
02.05- п’ять хвилин на третю
03.25 – двадцять п’ять хвилин на четверту
04.48 – за дванадцять хвилин п’ята
01.58 – за дві хвилини друга

1. Гра «Диспетчер»
Завдання: оголосіть і запишіть час.
11год15 хв
17год27хв
22год
18год20хв
5год35хв

5Завдання
Спишіть.Поясніть правопис числівників для позначення дат.
Україна є! І голос молодої держави вже почутий у світі. Мабуть, подібними помислами переймалися й багато з тих, хто у День незалежності вийшов на вулиці й майдани відсвяткувати Двадцять четверте серпня — іменини своєї країни.
Перше вересня — свято не лише школярів і студентів, педагогів і вчених. Кожен з нас прагне досягти висоти у своїй справі. Муд­рість каже: знання — це сила. З Першим вересня, співвітчизники! (З Інтернет-ресурсів)
1.  Розподільне письмо
Запишіть слова у два стовпчики: у перший — складні прикметники; у другий — порядкові числівники.
Чотиритисячний, чотиридобовий, чотирирічний, чотирьохмільйонний, чотирьохсотий, дев’яностий, дев’яностоденний, дев’яносторічний, дев’яносто третій.
2.  Творче завдання.
З-поміж поданих знайдіть словосполучення, до яких входять порядкові числівники, і введіть ці словосполучення в самостійно складені речення.
Восьмеро школярів, триста тонн, сьома ранку, одинадцять будинків, дві третини гектара, третє місце, троє вікон, стотисячний мешканець міста, о десятій годині двадцять п’ять хвилин.
§ V. Домашнє завдання.
1) Вивчити теоретичний матеріал с.204-206
2) Виконати вправу 480.

Урок за 26. 03.2020 року


Тема. Відмінювання  числівників. Тренувальні вправи

Спишіть, визначте розряд за значенням та групу за складом кожного числівника. З’ясуйте синтаксичну роль числівників. Відгадайте загадки.
Шістдесят синів підперезано, а мати ні. Сімсот воріт, та один вихід. Сто один брат, усі в один ряд зв’язані стоять.
Відгадки: паркан, невід, копа снопів
.
Який варіант написання правильний?
О сьомій вечора чи в сім вечора; семи десяти учнів чи сімдесяти учнів; шести дівчат чи шістьох дівчат.

1. Робота з підручником.
1) Опрацювання теоретичного матеріалу с. 199 -202

2. Тренувальні вправи.
1) Визначте рід та відмінок числівників один, два, три, чотири.
Одним пальцем голки не вдержиш. Мати однією рукою б’є, а другою гладить. Один гусак поля не витопче. (Нар. творч.) Посадила стара мати три ясени в полі. Ой, три шляхи широкії докупи зійшлися. Три явори посадила сестра при долині. (Т. Шевченко) Доглядали мене змалку аж чотири няньки. Це були мої брати — Лаврін, Сергій, Василько й Іван. (О. Довженко) Та було у матері чотири сини. Говорили-сміялися дві топольки гінкі. (Б. Олійник)

2) Спишіть, замінюючи цифри словами у відповідному відмінку.
(5) хлопчиків, (9) дівчаткам, у (8) автомобілях, (10) зошитами, (30) місяців, (17) школярами, (16) вчителям.

3) Спишіть, ставлячи числівники в потрібну форму.
Слони живуть до (вісімдесят п’ять) років. Кінь може жити до (шістдесят) літ, тривалість життя бегемота й тигра — до (п’ятдесят), зубра й лева — до (тридцять п’ять). Страуси живуть від (тридцять) до (сімдесят) років.

4) Провідміняйте подані словосполучення.
Сорок зошитів, дев’яносто днів, сто примірників.

5) Спишіть, замінюючи цифри словами. Визначте відмінки числівників.
Грифи та коршуни живуть більше 100 років. До 100 літ доживають стерв’ятники. До 80 можуть жити беркути, дикі гуси. Найдовша тривалість життя — у соколів. Вони доживають до 160–170 літ. Папуга в неволі може жити до 135.
Орел здатний розвивати швидкість до 190 кілометрів на годину. Лебідь — до 90. Лебідь — найбільший літаючий птах у Європі. Довжина його тіла сягає 180 сантиметрів. (За П. Кравчуком)

6) Перепишіть, передаючи числа словами.
Листуватися з 324 кореспондентами. Спілкуватися з 545 дописувачами. Відповісти 943 опонентам. Мати справу з 616 абітурієнтами. Навчатися у 150 фахівців.

V. Домашнє завдання виконання
1) Вивчити теоретичний матеріал§ 56.
2) Виконати вправу 468.

Урок за 27. 03.2020 року


Тема: Буква Ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках.
Завдання1.Переписати речення, на місці крапок вставляючи пропущені букви. Числівники поставити в потрібну форму, визначити відмінок кожного.
1.  Краще мати більше (сто) ворогів, ніж одного зрадливого пр..ятеля. (Нар.творч.)
2. За (два) зайцями не ганяйся. (Нар.творч.)
3.Ш..роке небо н..наче кліпало (тисяча) бл..скучих очей. (І. Нечуй-Левицький.)

Завдання 
2.Записати цифри словами. Визначити відмінок числівників.
1)   До 367 додати 7.
2)  Від 292 відняти 24.
3)  Сума чисел дорівнює 203.

1.Запамятайте правило.
М’який знак у числівниках пишеться:
1) у кінці слова в числівниках п’ять, шість, від дев’яти до дванадцяти та в числівнику тридцять;
2)  перед закінченнями в непрямих відмінках числівників три, чотири, п’ять, шість, від дев’яти до двадцяти, від п’ятдесяти до вісімдесяти: трьома, дев’ятьох, шістдесятьома, але чотирма.
М’який знак не пишеться після першої частини числівників шістнадцять, шістдесят, шістсот.

2. Списати. Пояснити вживання мякого знака
Шістнадцять, вісімдесят, дев’ять, трьома, вісім, сімдесят, вісімнадцять, шістсот, дванадцятьма, тринадцять, десять, п’ятдесят, дев’ятсот.

Робота з підручником.
Вправа 474 (письмово).

Тренувальна вправа.
Завдання: записати числа словами, скласти з чотирма числівниками речення, по можливості об’єднавши їх і створивши зв’язний текст. Пояснити орфограму — м’який знак у числівниках 5, 6, 9, 11, 13, 20, 60, 80, 700, 900.

1.   Запитання 
—  У яких числівниках м’який знак пишеться в кінці слова?
—  У яких числівниках м’який знак пишеться перед закінченням?

2. Словниковий самодиктант.
П’ять, п’ятьома, п’ятнадцять, п’ятдесят, п’ятдесятьома, п’ятсот, п’ятьмастами, сім, вісім, десять, шістьма, шістдесят, шістдесятьома, тридцятьом, вісімсот, шістсот, дев’ятнадцять.

   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Скласти 5 речень з числівниками, в яких пишеться мякий знак. Пояснити орфограми.

        08.04.2020

 Тема.  Написання разом порядкових числівників, що закінчуються на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний.

Запитання
— Які числівники називаються кількісними, а які порядковими?

З а в д а н н я: утворити від поданих кількісних числівників порядкові і записати.
7,12,35,146

Розподільне  письмо.
З а в д а н н я: записати в дві колонки порядкові числівники та складні прикметники.

Дев’яносторічний, дев’яностий, дев’яносто п’ятий, дев’яностоденний, чотиридобовий, чотириста тридцять сьомий, чотиритисячний, чотирьохмільйонний.

Запитання
— Як утворюються порядкові числівники?
— Як відмінюються порядкові числівники?

Робота з підручником. Вправа 477 (письмово).

Запамятайте правило !

Порядкові числівники, що закінчуються на  -сотий,  -тисячний, -мільйонний,  -мільярдний  пишуться разом: двохсотий, чотиритисячний, десятимільйонний, п’ятимільярдний.

Тренувальна вправа.
З а в д а н н я: записати речення, вказати числівники, пояснити  їх написання.
Двотисячний рік – знаменна віха в історії християнства. ( З газети ) Шлях через Дніпрові пороги вимірювався шістьма тисячами кроків. Після шеститисячного кроку перед човнами відкривалося чистоводдя, серед якого вигрівався на сонці острів Хортиця. ( З календаря ) 1792року тринадцятитисячне козацьке військо  з Нової Січі було переселене урядом на Кубань. ( З підручника )

Практична робота.
З а в д а н н я: прочитати  і записати  числівники разом з іменниками.
11- й том, 7- й день, 10- та група, 6- й клас, 52- мільйонний народ,
3 – тисячний загін, 8 – річний хлопець, 2 – річна дівчинка, 45 – тисячний дохід.

Закріплення вивченого матеріалу

З а в д а н н я: утворити від поданих кількісних числівників порядкові. Скласти з ними словосполучення  і записати. З трьома (на вибір ) словосполученнями скласти речення.

Вісім, шістнадцять тисяч, тридцять один, дев’яносто, сорок шість мільйонів, п’ять мільярдів.

VI. Домашнє завдання. § 49, вправа 459 (письмово)
       
09. 04.2020

Тема. Узагальнюючий урок за темою «Числівник». Підготовка до контрольної роботи
Доповніть речення:
 v Числівники, які називають кількість предметів, називаються..
v Кількісні числівники змінюються за …
v Числівники, які означають порядок при лічбі, називаються …
v Порядкові числівники змінюються за …
v За будовою числівники поділяються на …
v У складних числівниках на –дцять, -десят змінюється
v Числівники сорок, дев'яносто, сто в усіх відмінках, крім називного та знахідного, мають закінчення …
 v У числівниках від двохсот до дев’ятисот змінюється…
 v Числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд відмінюються, як …
v У складених кількісних числівниках відмінюється …
v У складених порядкових числівниках відмінюється …
v Дробові числівники відмінюються в чисельнику, як…, а в знаменнику – як…
 v Числівники півтора, півтори, півтораста … відмінюються.
 v При числівниках два, три, чотири іменник уживається у формі …
Робота з текстом
А тепер послухайте уважно легенду «Соняшник», а потім скажете:
 1) Скільки людей було в родині Сонця ?
 2)Яку помилку допустила дочка?
 Легенда про соняшник.
 Колись Сонце сходило на землю зі своїми десятьма дочками. Одного разу наймолодша побачила красивого хлопця й закохалася в нього. Він теж закохався в донечку Сонця й умовив її залишитися з ним жити на землі. Дарма Сонце гукало її додому й попереджувало, що на землі буде важко жити. Вона залишилась з коханим .Пройшов час. Юнак багато працював і приділяв їй уваги все менше. Вона стала сумувати за батьком, за сестрами-зірками.Забувши про гордість вона просила батька забрати її до себе та Сонце не могло цього зробити, бо Дочка вросла в землю.Тоді красуня перетворилася в квітку,яка в журбі повертала голівку за Сонцем.Назвали її Соняшник. -Отже, яку помилку допустила дочка Сонця? Не послухала свого батька.Я надіюсь, що ви будете слухати своїх батьків,а тому будете поруч з ними, і всяке лихо буде обходити вас стороною.
 -Тож скільки людей було в родині?(11)
 -Давайте утворимо з кількісного цілого-кількісний збірний , порядковий.
(Одинадцятеро,одинадцятий)
 1 Провідміняйте кількісний цілий –одинадцять
 «Криниця мудрості»
 -Що робить наше мовлення більш цікавим і дотепнішим?
- Чи знаєте ви фразеологізми?
 -А що таке фразеологізм?
 Фразеологічна скарбничка.
 З’єднайте стрілочками частини фразеологічних зворотів
 Опинитися                                    в три шиї
 Гнати                                              між двох вогнів
 Сльози                                            десятою дорогою
Обминати                                        в три ручаї
 В одне вухо влізе,                        чотири вітри
 Іду на всі                                        а вдруге вилізе
Творча робота
 Вам треба буде скласти твір-мініатюру із заданим фразеологізмом(на вибір). 1–одна голова добре,а дві краще. 2 -сльози в три ручаї. 3 -бути на сьомому небі.
 Відгадати загадки. Виписати числівники, визначити відмінки, закінчення і назвати паралельні форми, якщо вони є.
 Під одним козирком чотири козаки.
Сімсот соколят на одній подушці сплять.
 Реве віл на сто гір, на сто кроків, на сто потоків.
 Сиділа бабуся в дев’ятьох кожухах, хто побаче, той заплаче.
 Що то за птах, що на вісьмох ногах?
 Трьома зубами сіно їсть.
7. Установіть відповідність між членами речення та виділеними словами в прислів’ях.
 Підмет                                 Грати першу скрипку.
 Присудок                             Семеро одного не ждуть.
 Означення                           Хто перший, той ліпший.
Вибіркова робота. З - поміж поданих словосполучень вибрати ті, до складу яких входять числівники.
 Багато казок, читали багато; знав чимало, зробили чимало, чимало яблук; трохи більше, трохи пригод; небагато перешкод, з’їла небагато, трьохтисячний, трійка, подвоїти, дводенний термін , отримав четвірку.
 «Я-редактор».
 - Прочитайте діалог двох товаришів (інсценування). Виправте помилки, які трапляються в усному мовленні, поясніть, у чому суть таких недоречностей.
 - Ходімо в суботу в кіно!
 - Яке це буде число?
 - Одинадцяте люте.
 - Ні, я в п’ять годин іду в басейн.
 - З ким ти туди ходиш?
 - З восьмої школи займається ще чотири хлопця і п’ятеро дівчат. А всіх у секції десь біля п’ятидесяти.
Вправа з ключем . Випишіть підряд у колонки словосполучення в такій послідовності: 1) із м'яким знаком; 2) без м'якого знака.
 Дев'ят… будинків; п'ят…сот овець; шіст…сот учнів; дванадцят… уроків; п'ят… дощок; девят..сот миль; п'ят…десят днів; шіст... яблук; міл…ярд крапель; девят…надцять скринь; сім…десят письменників; міл…йон дітей.
 Ключ: в іменниках підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитайте закінчення вислову Л. Толстого: «Думай добре, і думки визріють…»
 11. Тест.
 1. Числівник – це:
 а) частина мови, що вказує на число, порядок предметів при лічбі;
 б) частина мови, яка означає ознаку предмета;
 в) частина мови, яка означає назву предмета чи явища.
 2. Числівники за будовою бувають:
а) прості, складні, складені;
б) порядкові, прості, цілі;
 в) цілі, кількісні, складні.
 3. Кількісні числівники бувають за значенням:
 а) прості, складні, складені;
 б) цілі, збірні, дробові;
в) цілі, прості, складні.
 4. Числівники відповідають на питання:
 а) який? чий? котрий?
 б) скільки? котрий?
 в) де? куди? скільки?
 5. Порядкові числівники відмінюються
 а) за числами та відмінками;
б) за числами, родами та відмінками;
 в) за числами та родами.
 6. Кількісні цілі числівники відмінюються:
 а) відмінками, числами та родами;
 б) відмінками, відмінами та числами;
в) відмінками та деякі за родами

Домашнє завдання. Вправа 481.10.04.2020
Тема.  Контрольна робота  з  теми  «Числівник» (тести)

Варіант 1

1.                Позначте рядок, у якому всі слова — числівники.
а)      Одинадцять,  три,  п’ятий,  сотня;
б)      тринадцять,  шість,  мільйон,  тисяча;
в)      один,  одиниця,  однаково,  одинак;
г)       п’ятнадцять,  сімка,  вісімсот,  двоє.
2.                Запишіть речення, у якому використано складний кількісний  числівник.
3.                Визначте  речення, у якому використано числівник.
а)      Сьогодні він отримав одиницю.
б)      Це було вже не вперше.
в)      Він замислився, як нарешті отримати хоча б сімку.
г)       Назавтра треба було вивчити п’ять предметів.
4.                Запишіть з числівниками два речення, які продовжили б розпо­відь з попереднього завдання.
5.                Позначте рядок, у якому всі числівники пишуться окремо.
а)      Трьох/сот,  тридцять/три,  два/надцять,  шіст/десят;
б)      три/п’ятих,  вісімдесят/шість,  сто/сім,  двісті/п’ятдесят;
в)      триста/двадцять,  шіст/надцятеро,  сто/одинадцять,  двадцять/ два;
г)       сто/тисячний,  двадцять/п’ятий,  сто/сьомий,  триста/сороковий.
6.                Запишіть п’ять складених числівників.
7.                Виділіть речення, яке слід відредагувати.
а)      Під одним козирком чотири козаки (Народна творчість).
б)      Сімсот соколят на одній подушці сплять (Народна творчість).
в)      Бігає Марушка у сто кожушках, як вітер повіє, то й спина зіпріє (Народна творчість).
г)       Сиділа старуха в дев’ятьох кожухах; хто побаче, той заплаче (Народна творчість).
8.                Провідміняйте числівник 725.
9.                Позначте речення, у якому вжито порядковий числівник.
а)      Під тисячолітнім платаном розташувалися музиканти (М. Трублаіні).
б)      Один за одним промчали вершники (М. Трублаіні).
в)      Восьмий вершник, у червоному башлику, промчав, як вітер (М. Трублаіні).
г)       За умовою змагання вони мусили десять разів оббігти це коло (М. Трублаіні).
10.           Запишіть речення зі збірним числівником.
11.           Виділіть речення, яке потребує редагування.
а)      Уроки починаються о восьмій годині.
б)      Я скажу тобі про це, коли мине тринадцята година.
в)      Ми провели з ним чудових шість годин.
г)       Магазин відчиняють у сім годин.
12.           Запишіть речення з числівником на позначення дати чи го­дини.                                                             Варіант 2

1.     Позначте  рядок, у якому всі слова — числівники.
а)      Тридцять,  сім,  восьмий,  мільярд;
б)      один,  десяток,  мільйон,  тисяча;
в)      три,  трійка,  утретє,  тринадцять;
г)       шістдесят,  вісімка,  вісімсот,  троє.
2.     Запишіть речення, у якому використайте складний порядковий числівник.
3.     Визначте речення, у якому використано числівник.
а)      Десятки років читають люди ці книги.
б)      Козацькі курені ділилися на сотні.
в)      Сто десять років прожив цей дідусь.
г)       Така оцінка, як трійка, його не задовольняла.
4.     Запишіть п’ять іменників, утворених від числівників.
5.     Позначте рядок, у якому всі числівники пишуться окремо.
а)      Триста/двадцять,  тридцять/три,  сто/сім,  дві/третіх;
б)      трьох/сот,  вісімдесят/шість,  шіст/надцятеро,  двісті/п’ятдесят;
в)      сто/одинадцять,  шіст/десят,  двадцять/п’ятий,  сто/сьомий;
г)       сто/тисячний,  триста/сороковий,  двадцять/два;  сім/надцятий.
6.     Запишіть п’ять складених числівників.

7.     Виділіть речення, яке слід відредагувати.
а)      Реве віл на сто гір, на сто кроків, на сто потоків (Народна творчість).
б)      Головата, дженджуриста, сорочок наділа триста, а нога одна (Народна творчість).
в)      Що то за птах, що на вісьмох гонах? (Народна творчість).
г)       У сім няньок дитина без носа {Народна творчість).
8.     Провідміняйте числівник 954.
9.     Позначте речення, у якому вжито дробовий числівник.
а)      Уздовж дороги тягнуться кактуси до двох цілих і п’яти деся­тих метра заввишки.
б)      Північна територія займає п’яту частину площі всієї Австралії.
в)      Він зайняв шосте місце з десяти.
г)      Три великих цілих яблука лежали на столі.
10.   Запишіть речення зі збірним числівником.
11.    Виділіть речення, яке потребує редагування.
а)      Ми працюємо до шостої години.
б)      Ігор народився п’ятнадцятого травня.
в)      Чоловіки вітали жінок з Восьмим березнем.
г)       Святковий вечір розпочнеться о шістнадцятій годині трид­цять хвилин.

12.     Запишіть речення з числівником на позначення дати чи го­дини.


15.04-16.04.2020
Тема. Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Написання займенників із прийменниками окремо. Розряди займенників за значенням

ПРИГАДАЙМО. 1 . Які є засоби зв’язку речень у тексті? Що ви знаєте про займенник?  2. Які є особові займенники?

Перебудуйте усно текст, замінюючи виділені слова займенниками. Простежте, чи допомогли займенники уникнути небажаного повтору слів і зв’язати речення в тексті. Зробіть висновок про роль займенників у мовленні.
Немає нічого милішого за рідну землю. Особливими чарами віє від землі навесні. Оживає травичка і тягне до сонця свої зелені вушка. Травичка немов прислухається до жайворонкової пісні, що ллється з теплого неба. Прекрасна весна в рідному краї (3 журналу).

Загальне значення
Займенник —це самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. НАПРИКЛАД: він, ми, щось (вказують на особу, предмет); той, мій, всякий (вказують на ознаку); скільки, стільки (вказують на кількість).
Займенники відповідають на питання хто? що? який? чий? скільки?

Морфологічні ознаки
Усі займенники змінюються за відмінками, а деякі, як і прикметники, - ще й за родами та числами.

Синтаксична роль
У реченні займенник виконує синтаксичну роль будь-якого члена речення

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Займенники допомагають уникнути небажаного повтору слів і є одним із засобів зв’язку речень у тексті
І. Прочитайте виразно текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Як, на вашу думку, «народжуються» прізвища?
ДИВОВИЖНІ ПРІЗВИЩА
Серед нашого народу, скажу я вам, трапляються всякі прізвища - чудернацькі, химерні, дивовижні, неправдоподібні.
Деякі з них наче на городі виросли: Буряк, Гарбуз, Гичка, Хміль. Є прізвища, які, либонь, із лісу прибігли та й прилучилися до людського гурту: Лисиця, Вовк, Ведмідь, Борсук. Звісно, не без тих у нашому селі водиться, які з пташиної зграї: Горобець, Орел, Півень. Можемо похвалитися прізвищами Вареник, Галушка, Довбня, Гайдамака, Бусол, Шепета.
Ну, а як, скажіть, жити тій людині, яку називають Півторакожуха? Хто так охрестив, пошкодувавши двох кожухів, а вділивши саме півтора? Або як має почуватися не жінка, а чоловік, який носить прізвище Панібудьласка? (За Є. Гуцалом).

II. З’ясуйте, які з виділених у тексті займенників: а) вказують на особу, предмет і відповідають на питання хто? що? б) вказують на ознаку й відповідають на питання який? чий? У яких займенників можна визначити рід і число?

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Займенники з прийменниками пишемо окремо. НАПРИКЛАД: наді мною, з нею, до нас.

За значенням і граматичними ознаками займенники поділяють на дев’ять розрядів.

Розряди займенників

Назва розряду
Займенники
Особові
я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони
Зворотний
себе
Питальні
хто? що? який? чий? котрий? скільки?
Відносні
хто, що, який, чий, котрий, скільки
Неозначені
щось, хто-небудь, будь-який, абищо, деякий та ін.
Заперечні
ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки
Присвійні
мій, твій, наш, ваш, свій, його, її, їхній, їх
Вказівні
цей, той, такий, стільки
Означальні
весь, усякий, кожний, жодний, інший, сам, самий

Робота з підручником (с.210-211. Запамятаймо!)

Тренувальні вправи

Спишіть речення, знайдіть займенники й підкресліть їх як члени речення. Визначте, на що вказує займенник (на особу, предмет, ознаку чи кількість).
Надпишіть розряд за значенням.

 1. Тополя знов заглянула до вікна, а за нею одним рогом виткнувся місяць... (Г. Косинка). 2. І журиться вікнами наша хатина, і шепче задумливий сад (А. Малишко). 3. Натягне дощ свої осінні струни, торкне ті струни пальчиком верба (ЛКостенко). 4. На сонце-скрипці бабиного літа ніхто із скрипалів ще не зіграв (Н. Петрук). 5. По стежці щось веде , мене до хати... Стібок матусиних слідів (О. Довгоп’ят).

Творча робота.

Складіть і запишіть невеликий твір-опис (5-6 речень) на одну з тем: «Грає листя на веснянім сонці» (Д. Павличко), «Весна прийшла так якось несподівано» (Л. Костенко), «Хай весна приносить щастя в кожну хату» (В. Сосюра). Використайте займенники вона, все, які, ніхто.

Вправа

Прочитайте речення. Чи правильно в них вжито займенники? Запишіть речення, уникаючи двозначностей. Скористайтеся поданим нижче міркуванням.

1. Ми з татом ходили в зоопарк. Він дуже гарний. 2. Яблука порозкладали в ящики. їх було багато. 3. Екскурсанти вийшли з автобусів. Вони були задоволені. 4. Андрій попросив Сергія покликати свого брата. 5. Після того як діти закінчують малюнки, збираю їх і вішаю на дошку. 6. Андрій вийняв ручку із сумки й поклав її на стіл.

МІРКУЙТЕ. Займенник у реченні повинен вказувати на рід, число того слова, замість якого вживається. Не можна допускати, щоб займенник співвідносився водночас із різними словами. Наприклад, невдало побудовано таке речення: Я вийняв пенал з портфеля, який віддав Наталці. Не зрозуміло, що віддали Наталці: пенал чи портфель.

 І ТАКЕ БУВАЄ
Мені дідусь подарував новий велосипед. Він дуже добрий, найкращий у світі!- радісно вигукує Олексій.
- Можливо, твій велосипед і найкращий, але ж він не може бути добрим, - спантеличено відповідає Максим.
- А я не казав, що велосипед добрий. Це мій дідусь добрий і найкращий у світі.

Поясніть, чому виникло непорозуміння між друзями. Як Олексію потрібно було б висловити свою думку?

Робота з підручником. Вправа 487.

Домашнє завдання.  П.58, вправа 484(І, ІІ рівні)
Скласти тестові завдання з теми (ІІІ-ІV)17.04.2020
Тема. Особові займенники. Їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенників. Зворотний займенник себе,його відмінювання
Робота з підручником(с.217  Запамятаймо!)
До розряду особових займенників належать:
ОДНИНА
МНОЖИНА
1 ОСОБА
Я
МИ
2 ОСОБА
ТИ
ВИ
3 ОСОБА
ВІН, ВОНА, ВОНО
ВОНИ
Завдання1
Прочитайте і запишіть  прислів’я та приказки. Підкресліть у них особові займенники. Визначте їх особу. Як ви розумієте ці прислів’я? Чи потрібно на вашу думку використовувати прислів’я у мовленні?
1. На тобі, небоже, що мені негоже. 2.Ти їй про Тараса, вона тобі про півтораста. 3. Баба вловила, у міх вложила. А воно – пух! 4. Про мене, Семене, хай усі коло мене, аби я зверху. 5.Не роби комусь, що тобі не миле. 6. Ото ткач: нитка рветься, а він у плач.
( Українські народні приказки та прислів’я. – К.: Веселка, 2003)
Зразок відповіді.
У першому прислів’ї використано особові займенники тобі (2особа) та мені (1 особа). Воно означає те, що люди завжди дають іншим лише те, що їм не потрібно, але є такі випадки, коли іншій людині дуже потрібна наша допомога і ми маємо поділитися навіть тим, що нам дуже дороге. У другому прислів’ї використано особові займенники ти (2особа), їй (3 особа), вона(3 особа) та тобі (2особа). Це прислів’я означає те, що ти людині пояснюєш щось одне, а вона тобі говорить зовсім інше. У третьому прислів’ї використано особовий займенник воно (3 особа). У четвертому прислів’ї використано особові займенники мене (1 особа) та я (1 особа). Воно використовується тоді, коли якась людина завжди хоче бути на висоті і правити іншими. У п’ятому прислів’ї використано особовий займенник тобі(2особа). Воно означає те , що потрібно робити іншим лише добро, якщо ти хочеш щоб тобі цим відповідали. У шостому прислів’ї використано особовий займенник він (3особа). Означає те, що людина дуже вразлива і завжди плаче, якщо на це немає ніякої причини.
Особові займенники відмінюються за відмінками, числами та родами:
1 особа
Однина
Множина
Н
Я
МИ
Р
МЕНЕ
НАС
Д
МЕНІ
НАМ
З
МЕНЕ
НАС
О
МНОЮ
НАМИ
М
(на)МЕНІ
(на)НАС
          2 особа
Однина
Множина
Н
ТИ
ВИ
Р
ТЕБЕ
ВАС
Д
ТОБІ
ВАМ
З
ТЕБЕ
ВАС
О
ТОБОЮ
ВАМИ
М
(на)ТОБІ
(на)ВАС
3 особа
Однина
Множина
Н
ВІН,ВОНА, ВОНО
ВОНИ
Р
ЙОГО, НЬОГО, НЕЇ, ЇЇ
ЇХ, НИХ
Д
ЙОМУ, ЇЙ
ЇМ
З
ЙОГО, НЬОГО, ЇЇ
ЇХ, НИХ
О
НИМ. НЕЮ
НИМИ
М
(на) НЬОМУ, НІМ, НІЙ
(на) НИХ
Завдання 2.
Прочитайте виразно текст. Знайдіть у ньому особові займенники. Визначте особу, число, відмінок , рід кожного з них. Що ви знаєте про автора цього тексту? Знайдіть і прочитайте опис дівчинки. Як на вашу думку автор ставиться до дівчинки?
Павлусь дивився на смужку і все думав, думав, довго так… І от здалося йому, що смужка та затремтіла, почала темніти, мовби хто заслонив її тінню. Павлусь підвівся трохи, глянув, – коли бачить, аж проти нього стоїть якась постать, немов людська. Він спершу злякався трохи, потім же бачить, що то щось зовсім не страшне, – таке маленьке, немов якась дівчинка малесенька; от він і нічого, перестав боятися. Дивиться на ту дівчинку, а вона така гарнесенька:оченята ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті, на голівці малесенька золота корона, ще й крильцята має барвисті та хороші, як у метелика, так і міняється різними барвами, немов тая веселка. В рученятах у дівчинки довге стебло, квітка білої лелії, і пахне вона на всю хату. Павлусь глянув на дівчинку і зараз якось пізнав, що це цариця Лелія, – а він же так хотів її побачити.(Леся Українка. Лелія. – К.: Школа, 2008. – С. 134)
У непрямих відмінках займенників 3 особи після прийменника з’являється приставний Н: у нього, до неї, у них.
Завдання 3.
Запишіть прислів’я та приказки, поставте особові займенники у потрібній формі. Зверніть увагу, коли в особових займенниках 3 особи з’являється приставний Н. Хто є автором прислів’їв та приказок? Як називається література, яку творить народ?
1.Про (він) вже сови гудуть. 2.Ти (він) борони від собак, а він (ти) покаже кулак. 3. Говорити до (він) – як горохом об стіну. 4.Сердиться, ніби (він) пес ковбасу з’їв. 5. Риба ще в річці, а він до (вона) петрушку кришить. 6. Ти (він) “стрижене”, а він (ти) “голене”.7. Син мій, а розум в (він) свій.
( Українські народні приказки та прислів’я. – К.: Веселка, 2003)
Займенник ВИ вживається не лише у формі множини, а також цей займенник прийнято вживати при ввічливому звертанні до однієї особи.
Завдання 4.
Прочитайте виразно текст. Визначте,  де займенник ВИ вжито у множині, а де у ввічливому звертанні до однієї особи. Як ви вважаєте чи потрібно вживати ВИ при звертанні до однієї особи? Якщо так ,то до кого потрібно говорити ВИ?
Політавши довкола села, Васько Утюженко побачив зграю диких качок, що збиралися у далеку путь. Він приземлився і підійшов до птахів.
– Пробачте, – звернувся до них котик, – а ви бува, не на Південь мандруєте?
Качки оторопіли й одсахнулися, лише одна сизо-зелена качка прискіпливо оглянула Василька й відповіла:
– Так, ми на Південь. Але чому ви запитуєте про це, шановний молодий коте?
– Ми з другом хочемо мандрувати, – зніяковіло кошеня, – й ось хотіли б полетіти в теплі краї з якоюсь зграєю.
Качки щільно оточили кошеня, здивовано крякаючи й викручуючи дзьобами.
– А на чому ж ви полетите? – поцікавилась серйозна сизо-зелена качка.
– Ні на чому. Самі полетимо, – відповів Василько.
– Ви хочете сказати, що ви – літаючий кіт?
– Саме так, – відповів котик. – І мій друг песик теж!
– Чудова компанія! – усміхнулася серйозна качка. – Я не заперечую! Лише летітимете позаду зграї, а якщо замучитеся – ми вас не чекатимемо!
– Гаразд! – зрадів котик. – А коли ви вилітаєте?
– Коли жабки прокумкають полудень.
( Курков А. Велика повітроплавна подорож. – К.:Генеза, 2007. – С. 13)
Відмінювання зворотного займенника себе
Н.в.     -
Р.в.    себе
Д.в.    собі
Зн.в.  себе
Ор.в.  собою
М.в.    на (у) собі
Робота з підручником(вправа 500)
Домашнє завдання
Написати діалог (5-7 реплік), використовуючи особовий займенник ВИ при звертанні до однієї особи.

22.04-23.04.2020
Тема. Контрольний письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників, що належать до різних розрядів

Завдання 1. Пригадайте, яку будову має текст – роздум?
Будь-який твір має чітку структуру й будується за схемою: вступ, основна частина, висновок. Твір-роздум – особливий текст, будова якого визначена законами логіки.

Структура твору-роздуму:

1.Теза (думка, припущення, правдивість якого треба довести).

2. Аргументи (докази, підстави для підтвердження, обґрунтування висловленої тези):
перший аргумент – приклад з літератури чи інших видів мистецтва;
другий аргумент – приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.

3. Висновок.

Спеціальні слова та вирази у творі-роздумі.

Теза: я думаю…, я вважаю…, мені здається…, на мою думку…, на моє переконання…

Аргументи: я так вважаю, тому що…; аргументом на користь моєї думки є такий приклад…; на згадку приходять герої…; яскравим прикладом моєї думки є…; говорячи про…, не можна не згадати…; історія також дає багато прикладів…; хочу навести приклад з власного життя…

Висновок: отже, можна сказати,що…; підсумовуючи, можна зробити висновок,що…; оже, бачимо,що…; на завершення свого роздуму зазначу, що…

Завдання 2. Ознайомтеся з тематикою творів-роздумів. Підготуйтеся до написання контрольного твору.

1. Що я роблю для здійснення своєї мрії?

2. У чому полягає гідність людини?

3. Що важливіше – наполегливість чи скромність?

Завдання3. Ознайомтеся зі зразком твору-роздуму вашого ровесника на тему «У чому полягає гідність людини?» Чи відповідає висловлювання вимогам твору- роздуму?

   Кожна людина є цінною і наповторною. Всі ми різні, але прагнення бути гідною людиною має стати нашою спільною рисою. Недарма батьки намагаються зробити все можливе, щоб їхні діти виросли гідними людьми. Але як це – бути гідним? Що таке гідність?
     Гідність - це вміння тримати себе та свої думки чистими, що допомагає вчинити правильно, навіть якщо для цього доведеться боротися з власними емоціями та переступаючи через свої слабкості. Гідність – це внутрішнє відчуття благородства та відчуття власної відповідальності за своє життя та життя близьких. Чесність, благородство, порядність, співчуття до навколишніх та доброзичливість допомагають людині стати гідною.
      Наше життя складне. В ньому зустрічається все: радість і горе, нагороди і випробування. Ми стикаємося з підлістю, зрадою, ненавистю та болем. Це також невід’ємні частини нашого життя, але тільки від нас залежить, чи гідно ми витримаємо ці складні життєві іспити та вийдемо з труднощів  переможцями, зберігши людяність, чи зламаємося та втратимо єдине, що нам по суті належить – свою гідність.
Сьогодні, коли в сучасному світі досить важко знайти правильний шлях, адже моральні цінності в суспільстві докорінно зламані, а людське життя не важить нічого, як ніколи гостро постає проблема пошуку та відродження насамперед у самому собі цих вічних рис, що врешті-решт і роблять людину гідною – тобто справжньою Людиною.

Завдання 4. Написати твір на обрану тему.

29.04-30 04.2020
Тема. Присвійні, вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. 
Присвійні займенники вказують на належність чогось певній особі. Присвійними є займенники мій, твій, свій,наш, ваш, їхній. Наприклад: Падають тепло і глухо яблука в нашім саду (В. Сосюра). 
Присвійні займенники змінюються за відмінками, числами й родами подібно до прикметників.
Для вираження належності третій особі використовується форма родового відмінка особового займенника із значенням присвійності: його, її, їх: Од її молодого лиця пашіло жаром.
Займенники мій (моє, моя), твій (твоє, твоя), свій (своє, своя) відмінюються однаково: мого, твого, свого; моєму, твоєму, своєму; моїм, твоїм, своїм; на моєму, на твоєму, на своєму.
Зверніть увагу! Присвійні займенники в усіх відмінках мають наголошеий другий склад: твоя, моя, твоєму, свого, твого.
Займенники наш (наше, наша), ваш (ваше, ваша) відмінюються, як прикметники твердої групи: нашого, вашому, нашу, вашою, а займенник їхній (їхнє, їхня) — як прикметник  м’якої групиїхнього, їхньої, їхнім, на їхніх.
Робота з підручником(с.219. Запамятаймо!)

Провідміняйте словосполучення за відмінками(письмово) У займенниках поставте наголоси.

1. Ваше палке бажання. 2. Твій щасливий день.

Вправа 506.

Означальні займенники мають  узагальнене якісне значення: У всякого своя доля і свій шлях широкий.
Означальні займенники кожний (кожен), жодний (жоден), всякий, самий, весь, сам, інший відмінюються, як прикметники твердої групи: кожного, жодному, всяким, на самому.
Означальний займенник сам у називному і знахідному відмінках множини має паралельні форми (самі — сами). Форма самі є літературною нормою. Гадки самі зринають в пам’яті, слова самі ллються (М. Коцюбинський).
Робота з підручником(с.222. Запамятаймо!)
Вправа 513.

Вказівні займенники вказують на предмет, ознаку, кількість: Що, братіку, посієш, те і пожнеш.
Вказівні займенники той, цей, отой,оцей відмінюються за одним зразком.
Займенник такий відмінюється як прикметник твердої групи.
Займенник стільки відмінюється як числівник два.
У місцевому відмінку однини вказівні займенники поряд із закінченням -ому мають і закінчення -ім: на тому — на тім, у цьому — у цім.
Робота з підручником(с.221.Запамятаймо!)
Вправи 509, 510.
Домашнє завдання. Вправи 512, 514.

06.05.2020
Тема. Питальні і відносні займенники, їх відмінювання.

Завдання: записати текст по пам’яті. Назвати займенники, визначити їх розряд за         значенням.

Як не любить той край,
Де вперше ти побачив
 Солодкий дивний світ,
Що ми звемо життям,
Де вперше став ходить
 І квіткою неначе
 В його теплі зростав
 І усміхавсь квіткам!
(В. Сосюра)

 Практична робота.

З а в д а н н я: записати речення, підкреслити займенник
хто, з’ясувати його роль у кожному випадку.

Безсмертя достоїн лиш той на землі, хто любить свою
Батьківщину. (В. Сосюра)

Хто може випити Дніпро, хто властен виплескати море?
(М. Рильський)

Висновок: у першому реченні займенник хто вказує на зв’язок підрядного     речення  з головним, а в другому — виражає питання.

Питальні займенники хто? що? який? чий? котрий? скільки? вживаються для     вираження запитань про особу, предмет, ознаку чи кількість предметів.
Займенники хто? скільки? що? змінюються тільки за відмінками.
Займенники який? котрий? чий? змінюються, як і прикметники, за родами, числами й відмінками.

Відносні займенники — ті самі, що й питальні, але вживаються не для запитання,  а для зв’язку між частинами складного речення. Відмінюються вони, як питальні. Завжди є членами речення.
Займенник що у складних реченнях синонімічний займеннику який. Якщо їх замінити, зміст речення не зміниться.

Робота з таблицею.

Відмінювання питальних (відносних) займенників хто? (хто), що? (що)

Н.в.
хто?
що
Р.в.
кого?
чого
Д.в.
кому?
чому
Зн. в.
кого?
що
Ор.в.
ким?
чим
М. в.
на (у) кому?
на (у) чому (чім)

Зверніть увагу! Займенники хто,що не мають форми множини.
У непрямих відмінках хто, що мають іншу основу, ніж у називному відмінку.

Робота з підручником (с. 224. Запамятаймо! Відмінювання питального (відносного) займенника чий? (чий ).

Питальний (відносний) займенник скільки відмінюється як числівник два.

Н.в         скільки
Р.в.        скількох
Д.в.        скільком
Зн.в.      скільки (скількох)
Ор.в.     скількома
М.в.       на (у) скількох

Тренувальні вправи.

З а в д а н н я: переписати прислів’я; вказати займенники питальні та відносні. Як їх розрізнити?
Хто б старого коня та не проміняв би на молодого? Хто має розум, має і слово. Що то за край, де панує чужий звичай? Що край, то інший звичай. Який син не схожий на батька? Яке дерево — такий клин, який батько — такий син.(Нар. творч.)

Робота з підручником.
Вправи 517, 518(письмово).

Практична робота.
Завдання: скласти й записати речення зі словом що, щоб в одному випадку це слово було відносним займенником, а в іншому — сполучником.

Запитання.
— Які займенники називаються питальними, а які — від-носними?
— Чим вони відрізняються?
— Як відмінюються питальні (відносні) займенники?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник, §60, вправа 515 (письмово). 


08.05.2020
Тема. РЗМ  Есе світоглядного змісту «У чому полягає життєвий успіх»

Есе – це текст, начерк чи міні-твір, в якому висловлено розмірковування  (думки автора) про якийсь предмет, подію, вчинок , власні почуття чи ставлення до світу.
Есе має довільну будову, форму і стиль викладу.
Есе невеликий за обсягом 7 – 10 речень,  довільна структура і обов’язково чітко виражена авторська позиція.

1. Ознайомлення з планом створення есе

План
1. Визначення теми.
2. Продумування теми (визначення змісту: ідеї, приклади, що їх             ілюструють).
3. Планування есе (визначення структури).
4. Написання есе.
5. Перевірка та редагування роботи.
6. Презентація есе.
Починатись есе може прислів’ям чи приказкою.
Есе може бути схожим на оповідання, під час читання якого виникають якісь особливі відчуття й напрошується важливий висновок. Якщо есе створено у формі опису, то цей опис має бути дуже яскравим, захопливим і викликати важливі й цікаві думки.
Необхідно, щоб останній абзац есе завершив думку. Слова я гадаю, я впевнений/упевнена, я переконаний/переконана, я знаю допоможуть підкреслити, що це власна думка автора.

2. Ознайомлення з пам'яткою для написання есе

Пам'ятка
1. Пригадати всі цікаві відомості з теми, що знаєте з книг, телебачення, Інтернету.
2. Продумати, що із власних спостережень над реальним життям може стосуватися теми (можна навіть пофантазувати).
3. Коротко переказати те, що з цієї теми писали знамениті люди.
4. Власні думки про це, навіть суперечливі.
5. Зробити записи, можливо, навіть хаотичні, потім упорядкувати.
6. Хоч есе має вільну внутрішню структуру, у ньому мають бути вступ і висновок.
7. В есе прийнято дотримуватися певного стилю.
8. Есе має налаштовувати людину на добрі вчинки.

3. Робота з текстами
Ø Порівняйте тексти. Визначте, який із них — есе.

ДИВА КОСМОСУ
Космос — найбільш обговорювана і разом із цим, найзагадковіша тема на всій планеті Земля. З одного боку, людство багато дізналося про нього, з іншого — ми знаємо мізерний відсоток від того, що насправді відбувається у Всесвіті. Виявляється, що наш супутник — місяць — віддаляється від нас щороку приблизно на 4 см. Щороку тільки в нашій Галактиці народжується сорок нових зірок. Сонце більше від Землі десь у 110 разів. Автори-фантасти нафантазували близько п’яти різних типів планет. Виявляється, що цих видів у сотні разів більше. Учені відкрили вже близько 700 типів планет. Одна з них — це алмазна планета, причому у всіх сенсах цього слова. Як відомо, вуглецю потрібно зовсім мало, щоб перетворитися на алмаз. У цьому випадку умови збіглися так, що одна з планет затверділа й перетворилося в коштовність усесвітнього масштабу. Ми летимо в просторі космосу зі швидкістю близько 530 км на секунду. Нам на голови кожен день «падає» близько 10 тонн космічного пилу. У всьому Всесвіті існує понад 100 мільярдів галактик. Є шанс, що ми не самотні...

А ЧИ Є ІНШОПЛАНЕТЯНИ?
Я люблю милуватися зоряним небом і часто ставлю собі питання: «Чи живе там хто-небудь?». Як було б цікаво зустріти іншопланетян!
Які вони? Чи схожі вони на нас? Може, вони нижчі або вищі за нас. Або у них інший колір шкіри . Більше або менше пальців на руках. Можливо, іншопланетяни зовсім не схожі на людей. А нагадують, наприклад, жуків або восьминогів. Де живуть іншопланетяни? Швидше за все, розумне життя слід шукати на інших зірках.
Сучасна техніка не дає змоги людям здійснювати далекі космічні подорожі. Але раптом іншопланетяни обігнали нас у розвитку техніки? І тоді вони прилетять до нас самі.

4. Творча робота
Ø Обдумайте і напишіть есе світоглядного змісту на тему «У чому полягає життєвий успіх»

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Закінчитити написання есе на вибрану тему.
        

 13.05-14.05.2020
Тема. Заперечні й неозначені займенники, їх правопис, відмінювання

Перевірка домашнього завдання.
— Як розрізняти питальні та відносні займенники? Наведіть приклади.
— Як змінюються вказівні й означальні займенники?
— Які розряди займенників утворюють від питальних (відносних)?

    Сприйняття й засвоєння нового матеріалу

Неозначені та заперечні займенники утворилися від  питальних (відносних) і відмінюються за тими ж зразками.

Опрацювання таблиці «Творення й правопис заперечних і неозначених займенників».

                                           Займенники пишемо
                  разом
                 окремо
              через дефіс
із частками ні-, аби-,де-, -сь: ніхто, ніякий, щось, хтось, абищо, аби скільки, дечий, декотрий
якщо між частками і займенником уживається прийменник: ні до кого, ні з чим, де у кого, будь з ким, аби в якому, будь за ким
із частками будь-, -небудь, казна-, хтозна-,: будь-хто, будь-що, який-небудь, чий-небудь, казна-скільки, казна-що, хтозна-який, хтозна-чий

      Робота з підручником.
1) Опрацювання теоретичного матеріалу (с.226)
2) Виконання вправ і завдань (вправи 521, 523, 524)

Пояснювальне письмо.
    Запишіть речення. Поясніть написання займенників.
З нас кожен місце своє має, і на роботу єсть свій час. Нехай же рук не   опускає ніколи і ніхто із нас. Ніщо, що є, не пропаде. (Б. Лепкий) Заграйте що-небудь, як ваша ласка. Десь, колись, в якійсь країні, де захочете, там буде… (Л. Українка) Ні жита, ні пшениченьки, ніякої травиченьки дощем не полило. (Л. Глібов) Ніщо не підноситься вище правди. (Нар. творч.)

Тренувальні вправи.
1) Запишіть неозначені займенники. Поставте наголос. Поясніть правопис.
Дехто, абияким, декого, де з ким, деякий, котрийсь, хто-небудь, що-небудь, чого-небудь,  будь-що, будь-чого, на деяких, де на яких, кому-небудь.
2) Запишіть заперечні займенники. Поставте наголос. Поясніть правопис.
Ніхто, нічим, нічого, нікого, нікому, ні на кому, ніщо, ні за що, ніякому, ні на якому, ні на якім.
Коментоване  письмо.
      Запишіть речення. Поясніть написання займенників.
Коли не зможу я нічим рідній вітчизні прислужитися, намагатимусь ніколи ні в чому не шкодити. (Г. Сковорода) Знай, що в житті є деякі речі, які ні з чим не можна порівняти й зіставити. Це рідний народ, наша вітчизна. Без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися, але будь-хто без Батьківщини — ніщо. (За В. Сухомлинським)

Творча     робота.
Утворіть якнайбільше неозначених займенників від питальних займенників хто, який, котрий, чий. Поясніть правопис утворених слів. З двома (за вибором) складіть речення.

         Домашнє завдання.
1) Вивчити теоретичний матеріал (с.226), виконати вправу 525.

15.05.2020
Контрольна робота (диктант) виконується на чистих подвійних листочках в лінію.
На першій сторінці потрібно підписати роботу за заразком:
                                        Дистанційне навчання

                                      Контрольний аудіодиктант
                                          з української мови
                                      учня (учениці)   6 класу
                                      філії №2 КЗ «Гайворонський ліцей №2» 
                                                 Прізвище ім'я      

 Далі розгортаєте листочок і пишете без дати одразу на першій лінії заголовок до диктанту.
Любисток
Далі, з наступної стрічки,  уважно пишете диктант...

Будьте уважні, не поспішайте! Робота має зберігатися в оригіналі у вас на руках, в належному охайному вигляді протягом усього карантину.
20.05-21.05.2020
Тема. Узагальнення вивченого з теми «Займенник». Підготовка до контрольної роботи

І. Прочитайте текст. Чи доводилося вам бути свідком або учасником подібної ситуації? Що ви могли б додати до прочитаного?

ЧУДОДІЙНІ СЛОВА
Слова «перепрошую», «пробачте за турботу», «будьте ласкаві», «дякую» чудодійно полегшують стосунки між людьми.
Приміром, ви шукаєте потрібну вам вулицю. Навколо нікого немає. Коли ж з’являється перехожий, ви звертаєтеся до нього: «Вибачте, що затримую. Чи не скажете, як пройти до…». Ви звернулися до перехожого із запитанням ввічливо, і тому він зупиниться й відповість, навіть якщо й поспішає. Ви говорите на прощання: «Дякую. Даруйте, що затримав». - «То нічого», - відповідає перехожий і поспішає далі (За І. Томаном).

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Знайдіть займенники, визначте їхній розряд за значенням, а також відмінок, рід і число (якщо є).
2. Розберіть один займенник (на вибір) як частину мови.
4. Перебудуйте усно текст, замінивши займенник 2-ї особи множини займенником 1-ї особи однини. Які ще слова при цьому доведеться змінити?

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що до вас звернувся товариш із вказаним нижче проханням. Передайте цю інформацію сестрі товариша. Тільки не переплутайте, чию книжку треба взяти, на кого й біля чийого офісу чекати.

Сергію, передай, будь ласка, моїй сестрі, що я затримуюсь. Нехай візьме книжку, яку ти подарував мені, і чекає на мене біля офісу нашої мами.

Відредагуйте  речення. Поясніть суть допущених помилок.

1. Бабуся попросила онука купити собі молока. 2. Вершник сидів на коні, його грива розвівалася на вітрі. 3. Я попросив товариша принести свою книжку. 4. Ми свої недоліки підправимо, і вони будуть набагато кращими.

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть діалог (6-8 реплік) про надходження нових книжок до бібліотеки, який міг би відбутися між бібліотекарем і учнем. Використайте вислови мовленнєвого етикету й займенники, зокрема питальний і особовий у формі 2-ї особи множини.

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть невелику розповідь (6-10 речень) на тему «Пригоди маленького жолудя», використавши займенники як засіб зв’язку речень у тексті.

САМООЦІНКА. Продовжте усно фрази.
1. Під час вивчення теми «Займенник» я дізнався…
2. Найлегшим під час опрацювання матеріалу для мене було…
3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на…

Готуємося до тематичного оцінювання
Виконайте тестові завдання.

1.   Правильним є твердження

А Займенник - це частина мови, яка називає предмети, ознаки, кількість.
Б У реченні займенник може бути тільки означенням.
В Особові займенники вказують на належність предмета першій особі.
Г Неозначені займенники творимо від питальних за допомогою часток.

2.   Означальний займенник ужито в реченні

А Весна - бажаний гість, її закликають дівчата піснями-веснянками (О. Воропай).
Б У кожнім слові краси майбутнього шукай (М. Рильський).
В Учітеся, брати мої, думайте, читайте… (Т. Шевченко).
Г Падають тепло і глухо яблука в нашім саду (В. Сосюра).

3. До одного розряду за значенням належать обидва займенники                рядка

А абищо, який                                             
Б нічий, їхній
В ти, вони
Г котрий, хто-небудь

4. Правильно написано всі займенники рядка

А казнащо, деяка, будь-кого, якого-небудь
Б який-небудь, де-хто, будь-кого, хтось
В будь-що, декого, аби-кому хто-небудь
Г який-небудь, якоїсь, хтозна-кому, декому

5. Три займенники вжито в реченні

А Добре того навчати, хто хоче все знати.
Б Тяжко тому жить, хто не хоче робить.
В Кожна жаба своє болото хвалить.
Г У кого бджоли, у того й мед.

6. Підкресліть займенники як члени речення. Визначте їхній розряд.

Хто розуму не має, тому й коваль не вкує (Нар. творчість).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке займенник? Яка його роль у мовленні?
2. Наведіть приклади займенників, які вказують: а) на істоту; б) на ознаку; в) на кількість.
3. Якими граматичними ознаками займенники подібні до іменників? Прикметників? Числівників? А чим відрізняються від цих частини мови?
4. Назвіть розряди займенників та наведіть приклади.
5. Чим відрізняються питальні займенники від відносних?
6. Розкажіть про творення та написання заперечних і неозначених займенників.
7. Яку синтаксичну роль можуть виконувати займенники? Наведіть приклади.

Цікаво знати
Нью-йоркська телефонна компанія провела цікаве дослідження, з’ясовуючи,яке саме слово вимовляють люди найчастіше. З цією метою було прослухано 500 телефонних розмов, що дало змогу визначити найуживаніше слово - ним виявилося «я», яке прозвучало 3990 разів (З посібника).

Як це було

АРЕНА - ЦЕ ПІСОК
Арена латинською мовою означає «пісок».  У велетенському колізеї - цирку, що був споруджений у Стародавньому Римі в І столітті нашої ери, а також у цирках інших міст майданчик, де відбувалися бої гладіаторів, посипали піском, який вбирав кров, пролиту в цих поєдинках. Згодом і сам майданчик, на якому відбувається циркова вистава, почали називати ареною. У переносному значенні слово арена означає також місцевість, район воєнних дій чи взагалі поле діяльності (Є. Чак).

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА
1. Якого маленького коня треба поставити між двома однаковими особовими займенниками, щоб утворити назву країни?
2. До якого особового займенника треба додати одну букву, щоб він перетворився на провалля?
3. Який заперечний займенник жіночого роду може використовуватися при оголошенні результатів змагання?
4. Які два займенники заважають їздити дорогою?
5. До якого вказівного займенника треба додати сотню, щоб спекти пиріг?
6. Син мого батька, а мені не брат?
7. До якого особового займенника треба додати «майку», щоб утворити назву країни?
8. Які три займенники найчистіші?

УСМІХНІМОСЯ
- Чому ти так часто двійки почав одержувати з української мови? - проглянувши Славкові зошити, дивується мама.
- Та мене від Вітька Гурова до Мишка пересадили. А який з нього знавець мови? - відповідає Славко.


Домашнє завдання. Вправа 527.

22.05.2020
КОНТРОЛЬНА РОБОТА№8.  «Займенник» (тести)

Рівень1.   
1.     Знайдіть займенник.   

 А) голубий     Б) мій.    В) перший.    Г) вода.

2.     З’ясуйте, скільки займенників у цьому уривку.

Донецький кряж, і терикони, і степи,
І тополятам на алеї дуже тісно.
Я ж Україноньку молю: «Не відлюби
Оцю мою малесеньку вітчизну!» 
       
  А 3  Б 4  В Г 6   Д 8

3.Вкажіть зворотний займенник

 А) ти.    Б) себе      В) мій         Д) хто

4.Знайдіть форму родового відмінка займенника я

  А) (на)мені    Б) мені   В) мною   Г) мене

Рівень 2       
5. Установіть відповідність
   
Займенники  1) котрий, чий, скільки      2) стільки, такий, той    3) ніякий, ніхто, нічий     4) хто? що? який?
           
Розряд за значенням     А) особові    Б) вказівні   В) заперечні    Г) питальні  Д) відносні

6.  Записати речення, розкриваючи дужки.

  Вагона скрип і нічне хилитання я (ні)(за)яку тишу не продам.
      Яків Несторович наказав собі працювати й (ні)(на)що не звертати уваги.
     (Ні)хто не міряв серця глибочінь, (ні)хто не міряв меж його і краю.

7..Запишіть разом або через дефіс неозначені займенники.

 (Аби)хто, який(небудь), (казна)що, (де)який, (будь)хто.

8.Запишіть займенники, що в дужках, у потрібній формі.

  В (моє) серці навіки синії очі твої. Від (уся) картини віє чимось пісенним. О краю мій! Твою красу  ні з (що) я не зрівняю.

Рівень 3     
9.   Спишіть речення, ставлячи особові займенники в потрібному відмінку.

  Розплющую очі – до… (я) схилилась бабуся.
  Хто криницю викопав удома, той напитись вернеться до…(вона).

10.   Перебудуйте речення, замінюючи означальні займенники протилежними за значенням.

 Він любить усякі ігри. Ніхто з пасажирів не поспішав. Це не цікавить кожного із нас.

Рівень 4       
11.  Складіть речення про те, як невідома особа знайшла в лісі незрозумілий предмет. Використайте у цьому реченні два неозначені займенники.

12Зробіть морфологічний розбір займенника.
    
 У нього очі наче волошки в житі (А. Головко).

Морфологічний розбір займенника 
 1. Частина мови.  2. Початкова форма (називний відмінок однини).
3. Розряд за значенням.  4. Особа (в особових займенниках).  5. Число (якщо є).6. Рід (якщо є). 7. Відмінок. 8. Синтаксична роль.

Комментариев нет:

Отправить комментарий